Hukuki Mevzuat
Güncel Hukuk Sitesi
Kullanıcı Adı :
Şifre :
  
 
  ANASAYFA   ÜYE OL   ÜYELİK UZAT   İLETİŞİM  

KANUN BİLGİLERİ
 
 
Kanun No:2886
Kanun Adı:DEVLET 襤HALE KANUNU
Kabul Tarihi:8 Eylül 1983 Perşembe
Rega Tarihi:10 Eylül 1983 Cumartesi
Yürürlük Tarihi:1 Ocak 1984 Pazar
Rega Sayısı:18161
Resmi Kaynağı:http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18161.pdf
Son Gncelleme:5 Mart 2012 Pazartesi , 00:45:53
Kanun i蔒riğinde ara :       
B襤R襤NC襤 KISIM > GENEL ESASLAR
Kapsam
Genel b羹t癟eye dahil dairelerle katma b羹t癟eli idarelerin, 繹zel idare ve belediyelerin al覺m, sat覺m, hizmet, yap覺m, kira, trampa, m羹lkiyetin, gayri ayni hak tesisi ve ta覺ma ileri bu Kanunda yaz覺l覺 h羹k羹mlere g繹re y羹r羹t羹l羹r.
Birinci f覺krada say覺lan daire ve idarelere bal覺 d繹ner sermayeli kurulular ile 繹zel kanunlarla veya 繹zel kanunlar覺n vermi olduu yetkiyle kurulmu bulunan fonlar覺n yukar覺da belirtilen ilerinin nas覺l yap覺laca覺 Maliye Bakanl覺覺nca haz覺rlanarak Bakanlar Kurulunca 癟覺kar覺lacak y繹netmelikte belirtilir.
襤lkeler
Bu Kanunun y羹r羹t羹lmesinde, ihtiya癟lar覺n en iyi ekilde, uygun artlarla ve zaman覺nda kar覺lanmas覺 ve ihalede a癟覺kl覺k ve rekabetin salanmas覺 esast覺r.
Baka baka istekliler taraf覺ndan kar覺lanmas覺 mutat olan muhtelif iler bir eksiltmede toplanamaz. Ancak, ihalelerinin ayr覺 ayr覺 yap覺laca覺 a癟覺klanmak suretiyle ilanlar覺 birarada yap覺labilir.
Bu Kanunda yaz覺l覺 hallerden yararlanmak amac覺yla ihale konusunu oluturan iler k覺s覺mlara b繹l羹nemez. Ancak, istekli 癟覺kmad覺覺 takdirde, al覺m ekillerini deitirecek mahiyette olmamak 羹zere 繹nemli ilerin k覺s覺mlara ayr覺lmas覺 m羹mk羹nd羹r.
襤haleler kesin zaruret olmad覺k癟a iin mahiyetine g繹re en uygun fiyatla temini m羹mk羹n olan mevsimlerde yap覺l覺r.
Arsas覺 temin edilmemi, m羹lkiyet ve kamulat覺rma ilemleri tamamlanmam覺 olan ve gerekli olduu halde imar durumu, tip yap覺larda tatbikat, dierlerinde avan projeleri ve bunlara dayal覺 keifleri bulunmayan yap覺m ilerinde ihaleye 癟覺k覺lamaz.
襤hale Yetkilisi
Bu Kanunda yaz覺l覺 ileri yapt覺rmaya ve ihaleye, idarelerin ita amirleri yetkilidir.
Tan覺mlar
Bu Kanunun uygulanmas覺nda:
Al覺m, sat覺m : Ta覺n覺r ve ta覺nmaz mallar ile her t羹rl羹 ihtiya癟 maddeleri, hizmet ve haklar覺n al覺m ve sat覺m覺n覺,
Hizmet : Kanun, t羹z羹k ve y繹netmeliklere g繹re 癟al覺t覺r覺lan ayl覺kl覺, 羹cretli, yevmiyeli ve s繹zlemeli personel istihdam覺 hari癟 olmak 羹zere ger癟ek veya t羹zel kiilere 羹cret kar覺l覺覺nda yapt覺r覺lan arat覺rma, sondaj, imalat, prototip imalat, istikaf, et羹t, harita, plan, proje, kontroll羹k, m羹avirlik ve benzeri her t羹rl羹 hizmetleri,
Yap覺m : Her t羹rl羹 inaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onar覺m, y覺kma, deitirme, iyiletirme, yeniletirme ve montaj ilerini,
Kira : Ta覺n覺r ve ta覺nmaz mallar覺n ve haklar覺n kiralanmas覺n覺 veya kiraya verilmesini,
Trampa ve M羹lkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi : Bor癟lar Kanunu ile T羹rk Medeni Kanununun trampa ve m羹lkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde g繹sterilmi ilemleri,
Ta覺ma : Y羹kleme, ta覺ma, boaltma, depolama ve bunlara ilikin ambalaj ilerini,
Tahmin edilen bedel : 襤hale konusu olan ilerin tahmin edilen bedelini ve yap覺m ilerinde keif bedelini,
Uygun bedel : Art覺rmalarda, tahmin edilen bedelden aa覺 olmamak 羹zere, teklif edilen bedellerin en y羹kseini, eksitmelerde tahmin edilen bedeli ge癟memek 羹zere, teklif edilen bedellerin tercihe lay覺k g繹r羹lenini, bedel tahmini yap覺lamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun g繹r羹lenini,
襤dare : 襤haleyi yapan daire, kurum ve kurulular覺,
襤stekli : 襤haleye kat覺lan ger癟ek veya t羹zelkii veya kiileri,
襤hale : Bu Kanunda yaz覺l覺 usul ve artlarla, iin istekliler aras覺ndan se癟ilecek birisi 羹zerine b覺rak覺ld覺覺n覺 g繹steren ve yetkili mercilerin onay覺 ile tamamlanan s繹zlemeden 繹nceki ilemleri,
M羹teahhit : zerine ihale yap覺lan istekli veya isteklileri,
M羹teri : Art覺rma sonunda kendisine ihale yap覺lan istekli veya isteklileri,
artname : Yap覺lacak ilerin genel, 繹zel, teknik ve idari esas ve usullerini g繹steren belge veya belgeleri,
S繹zleme : 襤dare ile m羹teahhit veya m羹teri aras覺nda yap覺lan yaz覺l覺 anlamay覺,
ifade eder.
襤haleye Kat覺labilme artlar覺
Bu Kanuna g繹re yap覺lacak ihalelere kat覺labilmek i癟in kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterlii haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
襤haleye Kat覺lamayacak Olanlar
Aa覺daki ah覺slar dorudan veya dolayl覺 olarak ihalelere kat覺lamazlar :
1. 襤haleyi yapan idarenin;
a) 襤ta amirleri,
b) 襤hale ilemlerini haz覺rlamak, y羹r羹tmek, sonu癟land覺rmak ve denetlemekle g繹revli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ah覺slar覺n eleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve s覺hri h覺s覺mlar覺,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde ah覺slar覺n ortaklar覺
2. Bu Kanun ve dier kanunlardaki h羹k羹mler gereince ge癟ici veya s羹rekli olarak kamu ihalelerine kat覺lmaktan yasaklanm覺 olanlar.
artnameler
襤hale konusu ilerin her t羹rl羹 繹zelliini belirten artname ve varsa ekleri idarelerce haz覺rlan覺r.
Bu artnamelerde iin mahiyetine g繹re konulacak 繹zel ve teknik artlardan baka genel olarak aa覺daki hususlar覺n da g繹sterilmesi zorunludur :
a) 襤in nitelii, nevi ve miktar覺,
b) Ta覺nmaz mallar覺n sat覺覺, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve 羹zerlerinde m羹lkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kay覺tlar覺na g繹re yeri, s覺n覺r覺, y羹z 繹l癟羹m羹, varsa pafta, ada ve parsel numaras覺 ve durumu,
c) Tahmin edilen bedeli, ge癟ici teminat miktar覺 ve kesin teminata ait artlar,
d) 襤in yap覺lma yeri, teslim etme ve teslim alma ekil ve artlar覺,
e) 襤e balama ve ii bitirme tarihi, gecikme halinde al覺nacak cezalar,
f) 襤steklilerde aran覺lan artlar ve belgeler,
g) 襤haleyi yap覺p yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduu,
h) 襤hale karar覺n覺n karar tarihinden itibaren en ge癟 15 ig羹n羹 i癟inde ita amirince onaylanaca覺 veya iptal edilebilecei,
i) Vergi, resim ve har癟larla s繹zleme giderlerinin kimin taraf覺ndan 繹denecei,
j) deme yeri ve artlar覺yla avans verilip verilemeyecei, verilecekse artlar覺 ve miktar覺,
k) S繹zleme konusu ilerin malzeme veya birim fiyatlar覺ndaki deiiklikler nedeniyle eer 繹denecekse fiyat fark覺n覺n ne ekilde 繹denecei,
l) S羹re uzat覺m覺 verilebilecek haller ve artlar覺,
m) 襤in s羹resinden 繹nce bitirilmesinde fayda g繹r羹len hallerde erken bitirme primi verilecekse miktar覺, artlar覺 ve 繹deme ekli,
n) 襤htilaflar覺n 癟繹z羹m ekli.
artname Genel Esaslar覺
Bakanlar Kurulu :
a) Tip artnamelerin genel ve ortak esaslar覺n覺 belirlemeye,
b) artnamelere konulmak 羹zere 7 nci madde de say覺lan hususlarla ilgili veya bunlar d覺覺ndaki konularda genel esaslar tespit etmeye, yetkilidir.
襤K襤NC襤 KISIM > 襤HALE 襤LEMLER襤
B襤R襤NC襤 BLM > 襤HALEYE HAZIRLIK
Tahmin Edilen Bedelin Tespiti
Tahmin edilen bedel, idarelerce tespit edilir veya ettirilir. 襤in 繹zelliine g繹re gerektiinde bu bedel veya bu bedelin hesab覺nda kullan覺lacak fiyatlar belediye, ticaret odas覺, sanayi odas覺, borsa gibi kurululardan veya bilirkiilerden soruturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklar覺n覺n da eklendii bir hesap tutana覺nda g繹sterilir ve as覺l evrak aras覺nda saklan覺r. Bu bedel gerektiinde ihale komiyonlar覺nca tahkik ettirilir.
Ancak, yap覺m ilerinde bu iler i癟in kanunlar覺n verdii yetkiye dayan覺larak ilgili dairelerce tespit edilmi birim fiyatlar覺 varsa, bunlar uygulan覺r.
Bedelin Tahmin Edilememesi
S覺nai ve teknolojik zorunluluklar覺n gerektirdii durumlarda ilgili bakan覺n onay覺 al覺nmak suretiyle, bedel tahmini yap覺lmadan kapal覺 teklif usul羹yle ihale yap覺labilir.
Onay Belgesi
襤halesi yap覺lacak her i i癟in bir onay belgesi haz覺rlan覺r. Onay belgesinde, ihale konusu olan iin nevi, nitelii, miktar覺, varsa proje numaras覺, tahmin edilen bedeli, kullan覺labilir 繹denek tutar覺, avans ve fiyat fark覺 verilecekse artlar覺, ihalede uygulanacak usul, yap覺lacaksa ilan覺n ekli ve adedi, al覺nacaksa ge癟ici teminat miktar覺, ihale komisyonunun ka癟 kiiden ve kimlerden kurulaca覺 belirtilir.
Onay belgesinde ay覺rca artname ve eklerinin bir bedel kar覺l覺覺nda verilip verilmeyecei, bedel kar覺l覺覺 verilecekse bedelin ne olaca覺 g繹sterilir.
artnamelerin Verilmesi
襤halesi yap覺lacak ie ait artnameler ve ekleri, 繹zel kanunlar覺ndaki h羹k羹mler sakl覺 kalmak kayd覺yla, ilgili idarelerce haz覺rlan覺r ve tasdikli 繹rnekleri bedelsiz veya 繹zelliklerine g繹re idarelerce takdir edilecek bir bedel kar覺l覺覺nda isteyenlere verilir.
artname ve ekleri idarede bedelsiz g繹r羹lebilir.
襤hale Komisyonlar覺
襤ta amirleri, ihale ilerini d羹zenlemek ve y羹r羹tmek 羹zere ilgili idarenin memurlar覺ndan birinin bakanl覺覺nda ihale konusu i alan覺nda uzman en az bir kii ve bir kii ve maliye memurunun kat覺lmas覺yla kurulacak komisyonlar覺 g繹revlendirirler.
Askeri ihale komisyonlar覺n覺n ka癟 kiiden ibaret olaca覺 ve nas覺l kurulaca覺 Milli Savunma ve Maliye Bakanl覺klar覺nca birlikte haz覺rlanacak ve Bakanlar Kurulunca 癟覺kar覺lacak bir kararname ile tespit edilir.
TBMM, Cumhurbakanl覺覺 ve Say覺tay Bakanl覺覺nda tekil edilecek sat覺nalma komisyonlar覺nda maliye memurluu g繹revi, bu kurulular覺n saymanl覺k ilerini y羹r羹ten muhasebe m羹d羹r羹 veya vazifelendirecei bir memur taraf覺ndan yerine getirilir.
Askeri ihale komisyonlar覺 ile dier ihale komisyonlar覺na kat覺lacak maliye memuru, Maliye Bakanl覺覺nca belirlenecek usule g繹re tespit edilir.
襤l 繹zel idarelerine ait ihaleler il daimi enc羹menince, belediyelere ait ihaleler belediye enc羹menince bu Kanun h羹k羹mlerine g繹re y羹r羹t羹l羹r.
Komisyonlara yard覺mc覺 olmak 羹zere, ihale kararlar覺na kat覺lmamak art覺 ile gerei kadar memur ve uzman da g繹revlendirilebilir.
Komisyonlar覺n al覺mas覺
襤hale komisyonlar覺 eksiksiz olarak toplan覺r. Komisyon kararlar覺 癟ounlukla al覺n覺r. Oylar覺n eit olmas覺 halinde bakan覺n bulunduu taraf 癟ounlukta kabul edilir. Kararlarda 癟ekimser kal覺namaz. Muhalif kalan 羹ye kar覺 oy gerek癟esini karar覺n alt覺na yazarak imzalamak zorundad覺r. Komisyon bakan ve 羹yeleri, oy ve kararlar覺ndan sorumludurlar.
襤hale 襤lem Dosyas覺n覺n D羹zenlenmesi
襤hale suretiyle yap覺lacak iler i癟in bir ilem dosyas覺 d羹zenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilikin hesap tutana覺, artname ve ekleri, gerekli projeler, ilana ilikin belge ve gazete n羹shalar覺, s繹zleme tasar覺s覺 ile saklanmas覺nda yarar g繹r羹len dier belgeler bulunur.
artnamelerde teknie uygun olmayan veya ger癟eklemesi m羹mk羹n bulunmayan kay覺t ve artlar覺n bulunduu anla覺ld覺覺 takdirde, komisyonlar ilgili idareye artnameleri d羹zelttirmek 羹zere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden d羹zenlenecek artnameye ve 19 uncu madde uyar覺nca yap覺lacak ilana g繹re y羹r羹t羹l羹r.
Eksik belgelerle ihale yap覺lmas覺nda ihale komisyonlar覺 sorumludur.
襤steklilerde Aranacak Nitelikler ve 襤stenecek Belgeler
襤darece ihalelerin en elverili koullarla sonu癟land覺r覺lmas覺n覺 salamak amac覺yla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunlar覺 tespite yarayan belgelerin neler olduu, artnamalerde g繹sterilir.
襤stekliler, artnamelerde yaz覺l覺 belgeleri eksiksiz vermek ve T羹rkiye'de tebligat i癟in adres g繹stermek zorundad覺r.
Yap覺m ileriyle her t羹rl羹 et羹t, proje, kontroll羹k ve m羹avirlik hizmetlerine ait ihalelerde, isteklilerde aranacak niteliklerin ve istenecek belgelerin neler olaca覺, ne yolda ve kimlerce verilecei ve m羹teahhit sicillerinin ne bi癟imde tutulaca覺 ilgili bakanl覺klar覺n g繹r羹羹 al覺narak Bay覺nd覺rl覺k Bakanl覺覺nca haz覺rlanacak t羹z羹kte g繹sterilir.
襤halenin 襤lan覺
襤hale konusu olan iler aa覺daki esas ve usullere g繹re isteklilere ilan yoluyla duyurulur :
1. 襤halenin yap覺laca覺 yerdeki ilanlar :
a) G羹nl羹k gazete 癟覺kan yerlerde ihaleler, ihalenin yap覺laca覺 yerde 癟覺kan gazetelerde en az bir g羹n aral覺kla yay覺nlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yap覺lacak ilk ilan ile ihale g羹n羹 aras覺 10 g羹nden, son ilan ile ihale g羹n羹 aras覺 5 g羹nden az olamaz.
b) G羹nl羹k gazete 癟覺kmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu f覺kran覺n (a) bendindeki s羹reler i癟inde ilgili idare ile h羹k羹met ve belediye binalar覺n覺n ilan tahtalar覺na as覺lacak yaz覺lar ve belediye yay覺n ara癟lar覺 ile yap覺l覺r. Bu ilemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en 癟ok 7 g羹n aral覺klarla gazete 癟覺k覺yorsa ayr覺ca gazete ile de bir defa ilan yap覺l覺r.
2. Dier ehirlerde yap覺lacak ilanlar :
Tahmin edilen bedeli her y覺l Genel B羹t癟e Kanunu ile belirlenecek miktar覺 aan ihale konusu iler (1) numaral覺 f覺kraya g繹re yap覺lacak ilanlardan baka, tiraj覺 g繹z 繹n羹ne al覺narak ili Bas覺n - 襤lan Kurumunca tespit olunacak g羹nl羹k gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az 10 g羹n 繹nce bir defa daha ilan edilir.
3. Resmi Gazete ile yap覺lacak ilanlar :
Tahmin edilen bedeli (2) numaral覺 f覺kra uyar覺nca belirlenecek miktar覺n 羹癟 kat覺n覺 aan ihale konusu iler, ihale tarihinden en az 10 g羹n 繹nce bir defa da Resmi Gazete'de ilan edilir.
4. 襤dareler, iin 繹nem ve 繹zelliine g繹re bu ilanlar覺 yurt i癟inde ve yurt d覺覺nda 癟覺kan baka gazeteler veya 繹teki yay覺n ara癟lar覺 ile de ayr覺ca yay覺nlatabilirler.
5. Pazarl覺k usul羹 ile yap覺lacak ihaleler i癟in idareler, ilan yap覺p yapmamakta serbesttirler.
襤lanlarda Bulunmas覺 Zorunlu Hususlar
襤lanlarda aa覺daki hususlar覺n belirtilmesi zorunludur.
a) 襤hale konusu olan iin nitelii, yeri ve miktar覺,
b) artname ve eklerin nereden ve hangi artlarla al覺naca覺,
c) 襤halenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yap覺laca覺
d) Varsa tahmin edilen bedel ve ge癟ici teminat miktar覺,
e) 襤steklilerden aran覺lan belgelerin neler olduu,
f) Kapal覺 teklif usul羹yle yap覺lacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verilecei.
artname ve Eklerinde Deiiklik Halinde 襤lan
襤lan yap覺ld覺ktan sonra artname ve eklerinde deiiklik yap覺lamaz. Deiiklik yap覺lmas覺 zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek 繹nceki ilanlar ge癟ersiz say覺l覺r ve i yeniden ayn覺 ekilde ilan olunur.
襤lan覺n Uygun Olmamas覺
17 ve 18 nci madde lerdeki h羹k羹mlere uygun olmayan ilanlar ge癟ersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedik癟e ihale yap覺lamaz.
襤lanlar覺n ge癟ersizlii ihale yap覺ld覺ktan sonra anla覺l覺rsa, ihale veya s繹zleme feshedilir. Ancak, ide ivedilik ve ihalede Devletin yarar覺 varsa, ihale ve s繹zleme Maliye Bakanl覺覺n覺n uygun g繹r羹羹 ve birinci derece ita amirinin onay覺 ile ge癟erli say覺labilir.
襤halenin veya s繹zlemenin bozulmas覺 halinde, m羹teahhit veya m羹terinin fesih tarihine kadar yapm覺 olduu ger癟ek masraflar覺 ile, varsa, tahakkuk etmi hakedileri verilir.
襤lan覺 Sak覺ncal覺 G繹r羹len Hususlar
Askeri ihaleler ile Emniyet Genel M羹d羹rl羹羹ne ve Milli 襤stihbarat Tekilat覺na ait ihaleler i癟in yap覺lacak ilanlarda birinci derece ita amiri taraf覺ndan sak覺ncal覺 g繹r羹len hususlara yer verilmez.
Yabanc覺 lkelerde 襤lan
襤darelerince yabanc覺 羹lkelerdeki isteklilerin de girmesi yararl覺 g繹r羹len ihaleler i癟in yeterli rekabeti salayacak bi癟imde yabanc覺 羹lkelerde ilan yap覺labilir. Bu ilan ihale g羹n羹nden en az 45 g羹n 繹nce yap覺l覺r. 襤lanla ilgili usul ve y繹ntemler Milli Savunma, D覺ileri, Bay覺nd覺rl覺k, Ticaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanl覺klar覺n覺n g繹r羹羹 al覺narak, Maliye Bakanl覺覺nca 癟覺kar覺lacak bir y繹netmelikte g繹sterilir.
襤halenin Tatil G羹n羹ne Rastlamas覺
襤hale i癟in tespit olunan tarih, tatil g羹n羹ne rastlam覺sa ihale, tekrar ilana gerek kalmaks覺z覺n tatili takip eden ilk ig羹n羹nde ayn覺 yer ve saatte yap覺l覺r. 襤landan sonra 癟al覺ma saati deise de ihale ilan edilen saatte yap覺l覺r.
Tekliflerin A癟覺lma Zaman覺
Tekliflerin a癟覺lma zaman覺, idarelerin 癟al覺ma saati i癟inde olmak 羹zere tespit edilir. A癟覺lma zaman覺 i癟in, Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya T羹rkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayar覺 esas al覺n覺r. Teklifler a癟覺lmaya baland覺ktan sonra, 癟al覺ma saatine bal覺 kalmaks覺z覺n ileme devam olunur.
Ge癟ici Teminat
襤steklilerden, ihale konusu olan iin tahmin edilen bedelinin % 3'羹 oran覺nda ge癟ici teminat al覺n覺r. 10 uncu madde uyar覺nca yap覺lacak ihalelerde ge癟ici teminat teklif edilen bedelin % 3'羹nden az olamaz.
Pazarl覺k usul羹 ile yap覺lacak ihalelerde, ge癟ici teminat al覺p almamakta idareler serbesttir.
Teminat Olarak Kabul Edilecek Deerler
Ge癟ici veya kesin teminat olarak kabul edilecek deerler aa覺da g繹sterilmitir :
a) Tedav羹ldeki T羹rk Paras覺,
b) Maliye Bakanl覺覺nca belirtilecek bankalar覺n verecekleri s羹resiz teminat mektuplar覺,
c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller.
Bankalarca verilen teminat mektuplar覺 d覺覺ndaki teminatlar覺n istekliler taraf覺ndan mal sand覺klar覺na yat覺r覺lmas覺 zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim al覺namaz. zerlerine ihale yap覺lanlar覺n teminat mektuplar覺 ihaleden sonra mal sand覺klar覺na teslim edilir ve 羹zerlerine ihale yap覺lmayan isteklilerin ge癟ici teminatlar覺 hemen geri verilir.
Her ne suretle olursa olsun idarece al覺nan teminatlar haczedilemez ve 羹zerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Teminat Mektuplar覺
Bankalar覺n bu Kanun kapsam覺ndaki iler i癟in verecekleri ge癟ici, kesin ve avans teminat mektuplar覺n覺n sermaye ve yedek ak癟elerinin durumlar覺na g繹re miktar ve kapsamlar覺n覺 ve eklini tespite Maliye Bakanl覺覺 yetkilidir.
Kanun, kararname, t羹z羹k ve y繹netmeliklere ayk覺r覺 olarak d羹zenlenmi banka teminat mektuplar覺 kabul edilmez. zerinde su癟 unsuru tespit edilen teminat mektuplar覺 gerekli kovuturma yap覺lmas覺 i癟in Maliye Bakanl覺覺na intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha 繹nce ilgili banka ubesince verilen teminat mektuplar覺 toplam覺 ile ayn覺 ubenin limitlerinin de g繹sterilmesi zorunludur. Yabanc覺 bankalar覺n ve benzeri kredi kurulular覺n覺n kontrgarantilerine dayanarak bankalar覺n verecekleri teminat mektuplar覺, yukar覺daki miktarlara dahil deildir.
襤K襤NC襤 BLM > TEKL襤FLER襤N DEERLEND襤R襤LMES襤 VE 襤HALE KARARLARI
Uygun Bedelin Tespiti
Art覺rmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aa覺 olmamak 羹zere teklif edilen bedellerin en y羹kseidir.
Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli ge癟memek art覺 ile, teklif edilen bedellerin tercihe lay覺k g繹r羹lenidir.
Kapal覺 teklif usul羹yle yap覺lan ihalelerde; bedel tahmini yap覺lm覺sa uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmin edilen bedeli ge癟memek art覺yla tercihe lay覺k g繹r羹leni; bedel tahmini yap覺lmam覺sa uygun bedel, teklif edilen bedellerin tercihe lay覺k g繹r羹lenidir. Tercih gerek癟eleri kararlarda belirtilir. Ancak, bedel tahmini yap覺lmam覺 kapal覺 teklif usul羹 ihalelerde, ihalenin ge癟erli say覺lmas覺, bizzat ilgili bakan覺n onay覺na bal覺d覺r.
Milli firmalar lehine hangi orana kadar ay覺r覺m yap覺labilecei Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Uygun bedelin tercihinde kullan覺lacak ana kriterler ilgili bakanl覺klar覺n da g繹r羹leri al覺narak, Milli Savunma, Maliye ve Bay覺nd覺rl覺k bakanl覺klar覺nca 癟覺kar覺lacak y繹netmelikte g繹sterilir.
Komisyonlar覺n 襤haleyi Yap覺p Yapmamakta Serbest Olmas覺
Komisyonlar gerek癟esini belirtmek suretiyle ihaleyi yap覺p yapmamakta serbesttir. Komisyonlar覺n ihaleyi yapmama karar覺 kesindir.
Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar
襤hale komisyonlar覺nca al覺nan kararlar, komisyon bakan ve 羹yelerinin adlar覺, soyadlar覺 ve esas g繹revleri belirtilerek imzalan覺r.
Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli 羹zerine hangi gerek癟elerle yap覺ld覺覺, ihale yap覺lmam覺 ise nedenleri belirtilir.
襤hale Kararlar覺n覺n Onay覺 Veya 襤ptal Edilmesi
襤hale komisyonlar覺 taraf覺ndan al覺nan ihale kararlar覺, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en ge癟 15 ig羹n羹 i癟inde onaylan覺r veya iptal edilir.
襤ta amirince karar iptal edilirse ihale h羹k羹ms羹z say覺l覺r.
Kesinleen 襤hale Kararlar覺n覺n Bildirilmesi
襤ta amirince onaylanan ihale kararlar覺, onayland覺覺 g羹nden itibaren enge癟 5 ig羹n羹 i癟inde, 羹zerine ihale yap覺lana veya vekiline, imzas覺 al覺nmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahh羹tl羹 mektupla tebligat adresine postalan覺r. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci g羹n, karar覺n istekliye tebli tarihi say覺l覺r.
襤hale kararlar覺n覺n ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye ayn覺 ekilde bildirilir.
Zam ve 襤ndirim Teklifleri
Teklifler verildikten sonra bu Kanunda yaz覺l覺 haller d覺覺nda zam veya indirim teklifleri kabul edilmez.
襤halede Haz覺r Bulunmayan 襤stekliler
襤hale s覺ras覺nda haz覺r bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekili g繹ndermeyen istekliler, ihalenin yap覺l覺 tarz覺na ve sonucuna itiraz edemezler.
NC BLM > 襤HALE USULLER襤
襤hale Usullerinin Neler Olduu
Bu Kanunun 1 inci madde sinde yaz覺l覺 ilerin ihalelerinde aa覺daki usuller uygulan覺r :
a) Kapal覺 teklif usul羹,
b) Belli istekliler aras覺nda kapal覺 teklif usul羹,
c) A癟覺k teklif usul羹,
d) Pazarl覺k usul羹,
e) Yar覺ma usul羹,
iin gereine g繹re bu usullerden hangisinin uygulanaca覺, bu Kanun h羹k羹mlerine uyularak idarelerince tespit edilir.
襤halelerde Kapal覺 Teklif Usul羹n羹n Esas Olduu
Bu Kanunun 1 inci madde sinde yaz覺l覺 ilere ilikin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini salayan kapal覺 teklif usul羹 esast覺r.
Ancak, 44 羹nc羹 madde de g繹sterilen iler belli istekliler aras覺nda kapal覺 teklif usul羹yle, 45 inci madde de g繹sterilen iler a癟覺k teklif usul羹yle, 51 inci madde de say覺lan iler pazarl覺k, 52 nci madde de g繹sterilen iler de yar覺ma usul羹yle yapt覺r覺labilir.
Kapal覺 Teklif Usul羹
Tekliflerin Haz覺rlanmas覺
Kapal覺 teklif usul羹nde teklifler yaz覺l覺 olarak yap覺l覺r. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapat覺ld覺ktan sonra zarf覺n 羹zerine isteklinin ad覺, soyad覺 ve tebligata esas olarak g繹sterecei a癟覺k adresi yaz覺l覺r. Zarf覺n yap覺t覺r覺lan yeri istekli taraf覺ndan imzalan覺r veya m羹h羹rlenir. Bu zarf ge癟ici teminata ait al覺nd覺 veya banka teminat mektubu ve istenilen dier belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapat覺l覺r. D覺 zarf覺n 羹zerine isteklinin ad覺 ve soyad覺 ile a癟覺k adresi ve teklifin hangi ie ait olduu yaz覺l覺r.
Teklif mektuplar覺n覺n istekli taraf覺ndan imzalanmas覺 ve bu mektuplarda artname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiinin belirtilmesi, teklif edilen fiyat覺n rakam ve yaz覺 ile a癟覺k olarak yaz覺lmas覺 zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya 羹zerinde kaz覺nt覺, silinti veya d羹zeltme bulunan teklifler reddolunarak hi癟 yap覺lmam覺 say覺l覺r.
Tekliflerin Verilmesi
Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, s覺ra numaral覺 al覺nd覺lar kar覺l覺覺nda komisyon bakanl覺覺na verilir. Al覺nd覺 numaras覺 zarf覺n 羹zerine yaz覺l覺r. Teklifler iadeli taahh羹tl羹 olarak da g繹nderilebilir. Bu takdirde d覺 zarf覺n 羹zerine komisyon bakanl覺覺n覺n adresi ile hangi ie ait olduu, isteklinin ad覺 ve soyad覺 ile a癟覺k adresi yaz覺l覺r. Posta ile g繹nderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon bakanl覺覺na ulamas覺 artt覺r. Postadaki gecikme nedeniyle ileme konulmayacak olan tekliflerin al覺n覺 zaman覺 bir tutanakla tespit edilir.
Komisyon bakanl覺覺na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri al覺namaz.
D覺 Zarflar覺n A癟覺lmas覺
Tekliflerin a癟覺lma saati gelince, ka癟 teklif verilmi olduu bir tutanakla belirtildikten sonra d覺 zarflar haz覺r bulunan istekliler 繹n羹nde al覺n覺 s覺ras覺na g繹re a癟覺larak, istenilen belgelerin ve ge癟ici teminat覺n tam olarak verilmi olup olmad覺覺 aran覺r. D覺 zarf覺n 羹zerindeki al覺nd覺 s覺ra numaras覺 i癟 zarf覺n 羹zerine de yaz覺l覺r.
Belgeleri ile teminat覺 usul羹ne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu ta覺yan i癟 zarflar覺 a癟覺lmayarak bakaca ileme konulmadan, dier belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye kat覺lamazlar.
襤癟 Zarflar覺n A癟覺lmas覺
Teklif mektuplar覺n覺 ta覺yan i癟 zarflar a癟覺lmadan 繹nce, ihaleye kat覺lacaklardan bakas覺 ihale odas覺ndan 癟覺kar覺l覺r. Bundan sonra zarflar numara s覺ras覺 ile a癟覺larak, teklifler komisyon bakan覺 taraf覺ndan okunur veya okutulur ve bir listesi yap覺l覺r. Bu liste komisyon bakan覺 ve 羹yeleri taraf覺ndan imzalan覺r.
artnameye uymayan veya baka artlar ta覺yan veya 37 nci madde ninson f覺kras覺 h羹km羹ne uygun olmayan teklif mektuplar覺 kabul edilmez.
襤hale Sonucunun Karara Balanmas覺
40 覺nc覺 madde gereince kabul edilen teklifler incelenerek:
a) 襤halenin yap覺ld覺覺, ancak ita amirinin onay覺na bal覺 kald覺覺,
b) Tekliflerin daha ayr覺nt覺l覺 bir ekilde incelenmesi i癟in s羹reye ihtiya癟 duyulduu ve artnamelerde daha uzun bir s羹re 繹ng繹r羹lmemi ise ihalenin 15 g羹n羹 ge癟memek 羹zere baka bir g羹ne b覺rak覺ld覺覺,
c) 襤halenin yap覺lmad覺覺,
Hususlar覺ndan birine karar verilir ve bu husus gerek癟eli bir karar veya karar 繹zeti halinde yaz覺larak, komisyon bakan ve 羹yeleri taraf覺ndan imzalan覺r ve durum haz覺r bulunanlara bildirilir.
Tekliflerin Ayn覺 Olmas覺
Birka癟 istekli taraf覺ndan ayn覺 fiyat teklif edildii ve bunlar覺n da uygun bedel olduu anla覺ld覺覺 takdirde, bu oturumda ayn覺 teklifte bulunan isteklilerin haz覺r olmas覺 halinde, bu isteklilerden ikinci bir yaz覺l覺 teklif al覺n覺r ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yap覺l覺r. ayet ayn覺 fiyat teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda haz覺r bulunuyorsa ihale ona yap覺l覺r. Ayn覺 fiyat覺 teklif eden birka癟 isteklinin oturumda haz覺r bulunmamas覺 veya haz覺r bulunan isteklilerden al覺nacak ikinci tekliflerin de ayn覺 olmas覺 halinde, ad 癟ekme suretiyle ihale sonu癟land覺r覺l覺r.
襤halenin Yap覺lamamas覺
Kapal覺 teklif usul羹 ile yap覺lan ihalelerde, istekli 癟覺kmad覺覺 veya teklif olunan bedel komisyonca uygun g繹r羹lmedii takdirde, ya yeniden ayn覺 usulle ihale a癟覺l覺r veya idare yarar覺 g繹r羹ld羹羹 takdirde, ihalenin biti tarihinden itibaren 15 g羹n i癟inde i pazarl覺kla yapt覺r覺l覺r.
襤in pazarl覺a b覺rak覺lmas覺 halinde artnamede belirtilen nitelik ve artlar覺n aynen muhafazas覺 zorunludur. Yeni ihale yap覺l覺ncaya kadar ge癟ecek g羹nler i癟inde ayn覺 nitelikler korunarak g羹nl羹k ihtiya癟lar oran覺nda pazarl覺kla mal al覺nabilir. Ancak ihale, artnamede belirtilen nitelikte mal bulunamamas覺 sebebiyle geri kalm覺 ise, g羹nl羹k ihtiya癟lar artnameye bal覺 kalmaks覺z覺n temin edilebilir.
Belli 襤stekliler Aras覺nda Kapal覺 Teklif Usul羹
Belli 襤stekliler Aras覺nda Yap覺lacak 襤haleler
U癟ak, harp gemisi, harp m羹himmat覺, elektronik cihaz, askeri tesisat ve levaz覺mat, silah ve malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her t羹rl羹 yedek par癟a al覺m覺; barajlar, enerji santrallar覺, sulama tesisleri, limanlar, r覺ht覺mlar, hava meydanlar覺, demiryollar覺, lokomotifler, karayollar覺, akaryak覺t tesisleri, 繹zellii bulunan yap覺m ileri, bedii ve teknik hususiyetleri ta覺yan sanat ileri, kentlerin ula覺m sistemlerine ilikin planlar, kentlerin harita, naz覺m ve imar planlar覺, su, kanalizasyon ve enerji tesisleri ile bunlar覺n et羹t ve proje ilerinin ihalesi; dier ihale usulleri yerine teknik yeterlilikleri ve g羹癟leri idarece kabul edilmi en az 羹癟 istekli aras覺nda kapal覺 teklif usul羹 ile yapt覺r覺labilir.
Zorunlu nedenlerle 羹癟ten az istekliden teklif almak gerektii takdirde Maliye Bakanl覺覺n覺n g繹r羹羹ne dayan覺larak Bakanlar Kurulundan bu hususta ayr覺ca karar al覺nmas覺 artt覺r.
Bu madde h羹k羹mlerine g繹re yap覺lacak ihalelerde, ihaleye kat覺lacak isteklilerin isimleri belirtilmek suretiyle bizzat ilgili veya bal覺 bulunulan bakan覺n onay覺n覺n al覺nmas覺 zorunludur.
Bu ihalelerde ilan yap覺lmas覺 zorunlu deildir.
A癟覺k Teklif Usul羹
A癟覺k Teklif Usul羹 ile Yap覺labilecek 襤haleler
Bu Kanunun 1 nci madde sinde yaz覺l覺 ilerden, tahmin edilen bedeli her y覺l Genel B羹t癟e Kanunu ile tespit edilecek tutar覺 ge癟meyen ihaleler a癟覺k teklif usul羹yle yap覺labilir.
A癟覺k Teklif Usul羹n羹n Uygulanmas覺
A癟覺k teklif usul羹ne g繹re ihaleler, isteklilerin ihale komisyonlar覺 繹n羹nde tekliflerini s繹zl羹 olarak belirtmeleri suretiyle yap覺l覺r.
Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon bakanl覺覺na ulam覺 olmak art覺yla, 37 inci madde h羹k羹mlerine uygun olarak d羹zenleyecekleri tekliflerini iadeli taahh羹tl羹 bir mektupla da g繹nderebilirler.
Teklif sahibi komisyonda haz覺r bulunmad覺覺 takdirde posta ile g繹nderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
A癟覺k Teklif Usul羹nde 襤hale
襤landa belirtilen ihale saati gelince, komisyon bakan覺, isteklilerin belgelerini ve ge癟ici teminat verip vermemi olduklar覺n覺 inceleyerek, kimlerin ihaleye kat覺labileceini bildirir. Kat覺lamayacaklar覺n belge ve teminatlar覺n覺n geri verilmesi kararlat覺r覺l覺r. Bu ilemler, istekliler 繹n羹nde, bir tutanakla tespit edilir.
Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden 癟覺kart覺l覺r. Dier istekliler, 繹nce artnameyi imzaya ve daha sonra, s覺ra ile tekliflerini belirtmeye 癟ar覺l覺r. Yap覺lacak teklifler ihaleye ait art覺rma ve eksiltme ka覺d覺na yaz覺l覺r ve teklif sahipleri taraf覺ndan imzalan覺r.
襤lk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon bakan覺, posta ile yap覺lm覺 teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait art覺rma ve eksiltme ka覺d覺na yaz覺lmas覺n覺 salar. Bundan sonra istekliler s覺ra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. 襤haleden 癟ekilen isteklilerin bu durumlar覺 ihaleye ait art覺rma ve eksiltme ka覺d覺na yaz覺l覺r ve imzalar覺 al覺n覺r. 襤lgilinin imzadan 癟ekinmesi halinde durum ayr覺ca belirtilir.
襤haleden 癟ekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.
Teklifler yap覺ld覺覺 s覺rada, yap覺lan indirim veya art覺r覺mlar覺n ii uzataca覺 anla覺l覺rsa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yaz覺l覺 olarak bildirmeleri istenebilir. Daha 繹nce ihaleden 癟ekilmi olanlar bu durumda yaz覺l覺 teklif veremezler.
襤hale Sonucunun Karara Balanmas覺
S繹zl羹 veya yaz覺l覺 son teklifler al覺nd覺ktan sonra, ihale 41 inci madde ye g繹re karara balan覺r.
襤halenin Yap覺lamamas覺
A癟覺k teklif usul羹yle yap覺lan ihalelerde istekli 癟覺kmad覺覺, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun g繹r羹lmedii takdirde, yeniden ayn覺 usulle ihale a癟覺l覺r veya idare yarar覺 g繹r羹ld羹羹 takdirde, ihalenin biti tarihinden itibaren 15 g羹n i癟inde i 43 羹nc羹 madde nin ikincif覺kras覺nda belirtilen esaslar dahilinde pazarl覺kla yapt覺r覺labilir.
Pazarl覺k Usul羹
Pazarl覺k Usul羹nde 襤hale
Pazarl覺k usul羹 ile yap覺lan ihalelerde teklif al覺nmas覺 belli bir ekle bal覺 deildir. 襤haleler komisyon taraf覺ndan iin nitelik ve gereine g繹re bir veya daha fazla istekliden yaz覺l覺 veya s繹zl羹 teklif almak ve bedel 羹zerinde anlamak suretiyle yap覺l覺r.
Pazarl覺覺n ne suretle yap覺ld覺覺 ve ne gibi tekliflerde bulunulduu ve 羹zerine ihale yap覺lanlar覺n neden dolay覺 tercih edildii pazarl覺k karar覺nda g繹sterilir.
Pazarl覺k Usul羹yle Yap覺lacak 襤ler
Aa覺da yaz覺l覺 ilerin ihalesi, pazarl覺k usul羹yle yap覺labilir;
a) Yer, 繹zellik (askeri birliklerin kurulu 繹zellikleri dahil) ve nitelikleri itibariyle her y覺l Genel B羹t癟e Kanununda g繹sterilecek belli tutarlar覺 amayan ve s羹reklilik g繹stermeyen, bu Kanunun 1 inci madde sinde g繹sterilen iler,
b) Silahl覺 Kuvvetlerin manevra ve planl覺 tatbikatlar覺 ile s覺k覺y繹netim faaliyetlerinin gerektirdii ve acele olarak temini zorunlu her t羹rl羹 ihtiya癟lar覺; Silahl覺 Kuvvetler i癟in Genel Kurmay Bakanl覺覺nca, g羹venlik kuvvetleri i癟in 襤癟ileri Bakanl覺覺nca tespit edilecek 繹zel durumlardaki her t羹rl羹 ihtiya癟lar覺 ve ta覺ma ileri,
c) nceden d羹羹n羹lmesi m羹mk羹n olmayan ani ve beklenmeyen olaylar覺n ortaya 癟覺kmas覺 羹zerine acele olarak yap覺lmas覺 gerekip, kapal覺 veya a癟覺k teklif usul羹n羹n uygulanmas覺na yeterli s羹re bulunmayan iler; dier ihale usulleriyle temin edilemeyen veya salanamayaca覺 a癟覺k癟a belli olan iler; Kompitur al覺m覺, kiralanmas覺, bak覺m ve onar覺m覺;
d) 29 uncu madde ye g繹re ihalenin yap覺lmamas覺 veya s繹zlemenin bozulmas覺 nedeniyle, yeniden yap覺lacak ihalelerin sonu癟land覺r覺lmas覺na kadar ge癟ecek s羹re i癟indeki ihtiya癟 maddelerinin al覺m覺,
e) 43 羹nc羹 ve 49 uncu madde ler uyar覺nca, pazarl覺k usul羹yle sonu癟land覺r覺lacak iler,
f) 襤darelerin, m羹tereken veya itirak halinde sahibi bulunduklar覺 ta覺nmaz mallardaki paylar覺n覺n paydalara kiraya verilmesi,
g) Kullan覺lar覺n覺n 繹zellii, idarelere yararl覺 olmas覺 veya ivedilii nedeniyle kapal覺 veya a癟覺k teklif y繹ntemleriyle ihalesi uygun g繹r羹lmeyen, Devletin 繹zel m羹lkiyetindeki ta覺n覺r ve ta覺nmaz mallar覺n kiralanmas覺, trampas覺 ve m羹lkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin h羹k羹m ve tasarrufu alt覺ndaki yerlerin kiralanmas覺 ve m羹lkiyetin gayri ayni hak tesisi,
h) Hazinenin veya Devlet Su 襤leri Genel M羹d羹rl羹羹n羹n m羹lkiyetinde veya Devletin h羹k羹m ve tasarrufu alt覺nda bulunan baraj, dalyan, voli yerleri, g繹ller, havuzlar, nehirler ve nehir a覺zlar覺ndaki av yerleri ile deniz ve i癟 sularda belirlenmi yerlerdeki su 羹r羹nleri istihsali hakk覺n覺n, ilgili bakanl覺klar覺n g繹r羹羹 al覺narak Maliye Bakanl覺覺nca tespit edilecek esaslar dahilinde, o yerde kurulan, 羹yeleri 5 y覺ldan az olmamak 羹zere istihsal b繹lgesinde ikamet eden m羹nhas覺ran su 羹r羹n羹 istihsal ve pazarlamas覺 ile itigal eden kooperatif birlii, kooperatif veya k繹y birliklerine kiralanmas覺,
i) zellikleri nedeniyle belli isteklilere yapt覺r覺lmas覺nda yarar g繹r羹len her t羹rl羹 hizmet, eitim, arat覺rma, et羹t ve proje, planlama, m羹avirlik, keif, harita, fotoraf, film, bask覺, sergileme, kontrol, muayene ileri ile teknik, fikri ve g羹zel sanatlarla ilgili 癟al覺may覺 gerektiren dier iler,
j) Para, tahvil, senet, pul, alt覺n, g羹m羹, m羹cevher gibi k覺ymetlerle, g羹zel sanatlarla ilgili veya tarihi deeri bulunan eyan覺n 繹zel ambalaj, koruma, sigorta ve ta覺ma ileri,
k) abuk bozulan, saklanmas覺 tehlikeli olan, saklama giderleri deerine veya beklemeden doacak yarar覺na oranla y羹ksek bulunan mallar覺n sat覺m覺,
l) Tek kii veya firma elinde bulunan ta覺n覺r mal, hak ve hizmetlerle belirli ta覺nmaz mallar覺n al覺m覺 veya kiralanmas覺,
m) Ordu binek ve y羹k hayvanlar覺 ile dam覺zl覺k olarak veya a覺, serum 羹retmek veya kontrol ve arat覺rma ilerinde kullan覺lmak 羹zere hayvan al覺m覺,
n) Milli G羹venlik nedeniyle gizli tutulmas覺 zorunluluu Bakanlar Kurulunca kabul edilen iler,
o) Hazineye mal edilmi bat覺k gemiler ile denize d羹m羹 mallar覺n 癟覺kar覺lmas覺,
p) zellikleri nedeniyle yabanc覺 羹lkelerden salanmas覺 zorunlu olan ve kapal覺 veya a癟覺k teklif usulleri ile ihalesi imkan覺 bulunmayan her t羹rl羹 al覺m, kiralama, onar覺m, yapt覺rma, kefettirme, montaj, sigorta, ta覺ma ve hizmet ileri.
(a), (b), (c), (d), (i), (l) ve (p) bendlerinde yaz覺l覺 iler i癟in artname d羹zenlenmesi, tahmini bedel tespiti, teminat al覺nmas覺 ve s繹zleme yap覺lmas覺 zorunlu deildir.
(i), (l) ve (p) bendlerinde yaz覺l覺 ilerde Maliye Bakanl覺覺n覺n uygun g繹r羹羹 al覺n覺r.
Yar覺ma Usul羹
Yar覺ma Usul羹n羹n Uygulanmas覺
襤dareler her t羹rl羹 et羹t, plan, proje ve g羹zel sanatlara ilikin ileri gerekli g繹r羹ld羹羹nde, yar覺ma ile yapt覺rabilirler. Bu ilerin mesleki kontroll羹k hizmetleri, projesi uygulanacak olan yar覺mac覺ya, pazarl覺kla ihale edilebilir.
襤dareler kurulu kanunlar覺nda yer alan ilere ilikin yar覺malar覺n y羹r羹t羹lmesiyle ilgili y繹netmelikleri haz覺rlarlar.
Mimarl覺k, m羹hendislik proje yar覺malar覺yla ilgili y繹netmelik Bay覺nd覺rl覺k Bakanl覺覺nca haz覺rlan覺r.
DRDNC BLM > SZLEME
襤halenin S繹zlemeye Balanmas覺
B羹t羹n ihaleler bir s繹zlemeye balan覺r. S繹zleme, idare ad覺na ita amiri taraf覺ndan imzalan覺r.
Bu Kanunda belirtilen 繹zel hallerde s繹zleme yap覺lmas覺 zorunlu deildir.
Kesin Teminat
Taahh羹d羹n, s繹zleme ve artname h羹k羹mlerine uygun olarak yerine getirilmesini salamak amac覺yla, s繹zleme yap覺lmas覺ndan 繹nce m羹teahhit veya m羹teriden ihale bedeli 羹zerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oran覺nda kesin teminat al覺n覺r.
M羹teahhit veya m羹terinin bu zorunlulua uymamas覺 halinde, protesto 癟ekmeye ve h羹k羹m almaya gerek kalmaks覺z覺n ihale bozulur ve varsa ge癟ici teminat gelir kaydedilir.
Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen dier deerlerle deitirilebilir.
S繹zlemenin yap覺lmas覺ndan sonra ge癟ici teminat iade edilir.
Yap覺m 襤lerinde Kesin Teminat
Tahmin edilen bedeli her y覺l Genel B羹t癟e Kanunu ile tespit edilecek tutar覺 aan et羹t, proje, kontroll羹k ve m羹avirlik hizmetleri ile yap覺m ilerinde al覺nm覺 bulunan ge癟ici teminat, kesin teminata 癟evrilir; kesin teminat覺n geri kalan覺 m羹teahhidin hakedilerine kar覺 verilecek paralardan % 10 al覺konularak kesin teminat tutar覺na 癟覺kar覺l覺r.
M羹teahhit isterse teminat olarak kabul edilecek k覺ymetler 羹zerinden kesin teminat da verebilir.
Kefin ve s繹zlemenin d覺覺nda kalm覺 fakat yap覺lmas覺 ihaleden sonra kararlat覺r覺lm覺 ilerle, deiken, fiyat esas覺na g繹re ihale edilmi ilerde kesin teminat, artan i veya fiyat fark覺 olarak 繹denecek bedel oran覺nda art覺r覺l覺r.
Kesin Teminat覺n Geri Verilmesi
Kesin teminat覺n :
a) Taahh羹d羹n s繹zleme ve artname h羹k羹mlerine uygun bi癟imde yerine getirildii usul羹ne g繹re anla覺ld覺ktan ve m羹teahhidin bu iten dolay覺 idareye herhangi bir borcunun olmad覺覺 tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan iliiksiz belgesinin getirilmesi halinde, t羹m羹;
b) Yap覺m ilerinde (a) f覺kras覺ndaki artlardan ayr覺 olarak, ge癟ici kabul tutana覺n覺n onaylanmas覺 ve ge癟ici kabulde g繹r羹len kusurlar覺n giderilme bedelinin kesin teminat覺n yar覺s覺ndan fazla olmamas覺 art覺yla yar覺s覺, kesin kabul ilemleri tamamland覺ktan sonra ise, kalan覺;
M羹teahhide geri verilir.
M羹teahhidin bu i nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan bor癟lar覺 ile 羹cret ve 羹cret say覺lan 繹demelerden yap覺lan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar 繹denmemesi halinde, teminat 54 羹nc羹 madde h羹km羹ne g繹re paraya 癟evrilerek bor癟lar覺na kar覺l覺k tutulur. Varsa kalan覺 m羹teahhide geri verilir.
S繹zleme Yap覺lmas覺nda M羹teahhit Veya M羹terinin G繹rev ve Sorumluluu
S繹zleme yap覺lmas覺 gerekli olan hallerde m羹teahhit veya m羹teri 31 inci madde ye g繹re onaylanan ihale karar覺n覺n veya Maliye Bakanl覺覺n覺n vizesi gereken hallerde bu vizenin yap覺ld覺覺n覺n bildirilmesini izleyen g羹nden itibaren 15 g羹n i癟inde ge癟ici teminat覺 kesin teminata 癟evirerek noterlik癟e tescil edilmi s繹zlemeyi, idareye vermek zorundad覺r.
Sat覺lara ilikin ihalelerde m羹terinin ayn覺 s羹re i癟inde ihale bedelini ve m羹teriye ait bulunan vergi, resim ve har癟lar覺 yat覺rmas覺, dier giderleri 繹demesi gerekir.
Bu zorunluluklara uyulmad覺覺 takdirde, protesto 癟ekmeye ve h羹k羹m almaya gerek kalmaks覺z覺n ihale bozulur ve varsa ge癟ici teminat gelir kaydedilir.
Ta覺nmaz Mallar覺n M羹teri Taraf覺ndan Ad覺na Tescil Ettirilmesi
Bedeli, vergi, resim, har癟 ve dier masraflar覺 繹demi olmak art覺yla, m羹teri, artnamede yaz覺l覺 s羹re i癟inde ta覺nmaz mallar覺 nam覺na tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde m羹teri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli igal ve dier sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.
M羹terinin S羹resi 襤癟inde Ta覺n覺r Mallar覺 Teslim Almamas覺
Ta覺n覺r mallar, bedeli 繹dendii halde artnamedeki s羹re i癟inde teslim al覺nmaz ise, idare bunlar覺 m羹teri hesab覺na bu Kanun h羹k羹mleri dairesinde satmaya yetkilidir. Mallar覺n s羹resi i癟inde teslim al覺nmamas覺 ve ikinci defa sat覺lmas覺 sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa idarenin dier alacaklar覺 ikinci sat覺 bedelinden mahsup edildikten sonra, geri kalan k覺sm覺, ilk m羹racaat覺nda verilmek 羹zere m羹teri nam覺na emanet hesab覺na al覺n覺r. Sat覺 bedeli idarenin masraflar覺n覺 ve alacaklar覺n覺 kar覺lamazsa, fark覺 teminattan mahsup edilir ve artan覺 m羹teriye geri verilir.
S繹zlemenin akdedilmi olmas覺 halinde, feshedilerek yukar覺daki h羹k羹mlere g繹re ilem yap覺l覺r.
襤darenin G繹rev ve Sorumluluu
襤dare 57 nci madde de yaz覺l覺 s羹re i癟inde s繹zleme yap覺lmas覺 hususunda kendisine d羹en g繹revleri yapmak ve ta覺nmaz mallar覺n sat覺m覺nda, feraa ait ilemleri tamamlamak, artnamede belirtilen s覺n覺r ve evsafa g繹re sat覺lan mallar覺 m羹teriye teslim etmekle y羹k羹ml羹d羹r. Bu y羹k羹ml羹l羹羹n yerine getirilmemesi halinde, m羹teahhit veya m羹teri, s羹renin bitmesinden itibaren en 癟ok 15 g羹n i癟inde, 10 g羹n m羹ddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek art覺yla, taahh羹d羹nden vazge癟ebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. M羹teahhit veya m羹teri, ihaleye girmek ve teminat vermek i癟in yapt覺覺 masraflar覺 istemeye hak kazan覺r.
Tebligat覺n 32 nci madde deki s羹rede yap覺lmamas覺ndan dolay覺, idarenin zarar覺na sebep olanlar hakk覺nda kanuni ilem yap覺l覺r.
S繹zleme Yap覺lmas覺 ve Kesin Teminat Al覺nmas覺 Zorunlu Olmayan Haller
57nci maddede yaz覺l覺 s羹re i癟inde taahh羹d羹n artname h羹k羹mlerine g繹re yerine getirilmesi ve bunun idarece uygun bulunmas覺 halinde, s繹zleme yap覺lmas覺 ve kesin teminat al覺nmas覺 zorunlu deildir.
M羹teahhit Veya M羹terinin S繹zlemenin Bozulmas覺na Neden Olmas覺
S繹zleme yap覺ld覺ktan sonra 63 羹nc羹 madde de yaz覺l覺 h羹k羹mler d覺覺nda m羹teahhit veya m羹terinin taahh羹d羹nden vazge癟mesi veya taahh羹d羹n羹, artname ve s繹zleme h羹k羹mlerine uygun olarak yerine getirmemesi 羹zerine, idarenin en az 10 g羹n s羹reli ve nedenleri a癟覺k癟a belirtilen ihtar覺na ramen ayn覺 durumun devam etmesi halinde, ayr覺ca protesto 癟ekmeye ve h羹k羹m almaya gerek kalmaks覺z覺n kesin teminat覺 gelir kaydedilir ve s繹zleme feshedilerek hesab覺 genel h羹k羹mlere g繹re tasfiye edilir.
Gelir kaydedilen kesin teminat, m羹teahhit veya m羹terinin borcuna mahsup edilemez.
S繹zlemede Belirtilen 襤in Art覺 ve Eksilii
Yap覺m ilerine ait bir s繹zlemenin uygulanmas覺 s覺ras覺nda keif ve s繹zlemede 繹ng繹r羹lmeyen i art覺覺 veya eksilii zorunlu hale gelirse, m羹teahhit keif bedelinin % 30 oran覺na kadar olan deiiklii, s羹re hari癟, s繹zleme ve artnamesindeki h羹k羹mler dairesinde yapmakla y羹k羹ml羹d羹r.
Keif bedeli art覺覺n覺n % 30'u ge癟mesi halinde s繹zleme feshedilir. Ancak bu durumda m羹teahhit iin keif bedeli ve % 30 keif art覺覺n覺n kar覺l覺覺 ileri s繹zleme ve artnamesindeki h羹k羹mler 癟er癟evesinde yapmaya zorunludur. Taahh羹d羹n % 30 keif art覺覺 ile bitmemesi ve tasfiye edilmesi halinde m羹teahhit, idareden hi癟bir masraf ve tazminat isteyemez.
% 30 oran覺ndan fazla art覺; temel t羹nel ve benzeri iler ile tabii afetler gibi nedenlerden ileri gelmi ise; idarenin istei, m羹teahhidin kabul羹 ve ilgili bakan覺n onay覺 ile s羹re hari癟, ayn覺 s繹zleme ve artname h羹k羹mleri i癟inde % 30'u ge癟en iler de ayn覺 m羹teahhide yapt覺r覺labilir.
Keif bedelinin % 70 inden daha d羹羹k bedelle tamamlanaca覺 anla覺lan ilerde m羹teahhit ii bitirmeye zorunludur. Bu durumda, m羹teahhide, belgelemek art覺 ile yapm覺 olduu ger癟ek giderlerine kar覺l覺k olarak, ihale bedelinin % 70'i ile yapt覺覺 iin tutar覺 aras覺ndaki bedel fark覺n覺n % 5'ine kadar 繹deme yap覺labilir.
Kiralarda S繹zleme S羹resi
Kiraya verilecek ta覺n覺r ve ta覺nmaz mallar覺n kira s羹resi, on y覺ldan 癟ok olamaz. Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin on y覺ldan fazla s羹re ile kiraya verilmesi m羹mk羹nd羹r.
癟 y覺ldan fazla s羹re ile kiraya verme ilerinde, 繹nceden Maliye Bakanl覺覺ndan izin al覺nmas覺 artt覺r. Katma b羹t癟eli idarelerde bu izin, idarelerin bal覺 bulunduklar覺 bakanl覺ktan al覺n覺r. zel idare ve belediyeler i癟in kendi 繹zel Kanunlar覺 uygulan覺r.
癟 y覺ldan fazla s羹re ile kiraya verme ilerinde, kira bedeli her y覺l artname ve s繹zlemesindeki esaslara g繹re yeniden tespit edilir.
Su r羹nleri 襤stihsali Hakk覺 Kiralar覺nda S羹re
Dalyan, voli yerleri, doal ve yapay g繹ller, barajlar, havuzlar, nehirler ve nehir a覺zlar覺ndaki sular, av yerleri ve deniz ve i癟 sulardaki su 羹r羹nleri istihsal hakk覺n覺n kiralanmas覺nda be y覺la kadar s繹zleme yapmaya idareler yetkilidir.
Ancak, kirac覺 taraf覺ndan kurulacak ve tesisat yap覺lacak olan 羹retme yerleri onbe y覺la kadar kiraya verilebilir.
Bu madde kapsam覺na giren kira ilerinde, kira bedeli her y覺l artname ve s繹zlemesindeki esaslara g繹re yeniden tespit olunur.
S繹zlemenin Devri
S繹zleme, ita amirinin yaz覺l覺 izni ile bakas覺na davredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki artlar aran覺r. 襤zinsiz devir yap覺lmas覺 halinde, s繹zleme bozulur ve m羹teahhit veya m羹teri hakk覺nda 62 nci madde h羹k羹mleri uygulan覺r.
M羹teahhit Veya M羹terinin l羹m羹
M羹teahhit veya m羹terinin 繹l羹m羹 halinde, yap覺lm覺 olan iler tasfiye edilerek kesin teminat覺 ve varsa sair alacaklar覺 varislerine verilir. Ancak, idare varislerden istekli olanlara, 繹l羹m tarihinden itibaren 30 g羹n i癟inde kesin teminat verilmesi art覺yla s繹zlemeyi devredebilir.
M羹teahhit Veya M羹terinin 襤flas覺 Hali
M羹teahhit veya m羹terinin iflas etmesi halinde s繹zleme bozulur. Bundan bir zarar doarsa 62 nci madde ye g繹re ilem yap覺l覺r.
M羹teahhit Veya M羹terinin A覺r Hastal覺覺, Tutukluluk Veya Mahkumiyet Hali
M羹teahhit veya m羹teri s繹zlemenin yerine getirilmesine engel olacak derecede a覺r hastal覺k, tutukluluk veya h羹rriyeti balay覺c覺 bir ceza nedeni ile taahh羹d羹n羹 yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluundan itibaren 30 g羹n i癟inde ilgili idarenin kabul edecei birini vekil tayin etmek art覺yla taahh羹d羹ne devam edebilir.
Eer m羹teahhit veya m羹teri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkan覺ndan mahrum ise, yerine ilgililerce ayn覺 s羹re i癟inde genel h羹k羹mlere g繹re bir kayyum tayin edilmesi istenebilir.
Yukar覺daki h羹k羹mlerin uygulanmamas覺 halinde s繹zleme bozulur. Bundan bir zarar doarsa 62 nci madde ye g繹re ilem yap覺l覺r.
M羹teahhit Veya M羹terinin Birden Fazla Olmas覺 Hali
Birden fazla ger癟ek veya t羹zelkii taraf覺ndan birlikte yap覺lan taahh羹tlerde, m羹teahhitlerden veya m羹terilerden birinin 繹l羹m羹, iflas覺, tutuklu veya mahkum olmas覺 gibi haller s繹zlemenin devam覺na engel olmaz.
Birlikte yap覺lan taahh羹tlerde m羹teahhitlerden biri idareye pilot firma olarak bildirilmi ise, pilot firman覺n ah覺s veya irket olmas覺na g繹re 繹l羹m, iflas veya da覺lma hallerinde s繹zleme kendiliinden sona erer. Ancak, dier m羹teahhitlerin teklifi ve idarenin uygun g繹rmesi halinde s繹zleme yenilenerek ie devam edilir.
Birlikte yap覺lan taahh羹tlerde gruba dahil pilot firmadan baka herhangi bir ortak ahs覺n 繹l羹m羹 veya ortak irketin herhangi bir sebeple da覺lmas覺 halinde, pilot, firma ve grubun dier ortaklar覺, teminat dahil iin o ortaa y羹kledii sorumluluklar覺 da 羹zerlerine alarak ii bitirirler.
NC KISIM > 襤HALE USULLER襤NE TAB襤 OLMAYAN 襤LER
襤htiya癟lar覺n Kamu Kurulular覺ndan Kar覺lanmas覺
Aa覺da belirtilen durumlarda ihale ileri Maliye Bakanl覺覺n覺n uygun g繹r羹羹 al覺narak k覺ymet takdiri suretiyle yap覺l覺r.
1. Bu Kanun kapsam覺na giren idarelerin kendi aralar覺nda yapt覺klar覺 ihale ileri.
2. (1) numaral覺 f覺krada belirtilen idarelerin her t羹rl羹 ihtiya癟lar覺n覺n;
a) Bu idarelere bal覺 sabit veya d繹ner sermayeli m羹esseseler ve 繹zel b羹t癟eli idarelerin kurduklar覺 birliklerden,
b) Kamu iktisadi teebb羹sleri ile sermayesinin yar覺s覺ndan fazlas覺 tek ba覺na veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teebb羹slerine veya mahalli idarelere ait kurululardan,
c) T羹rk Silahl覺 Kuvvetlerini g羹癟lendirmek amac覺yla kurulmu olan vak覺flar ile sermayesinin yar覺s覺ndan fazlas覺 bu vak覺flara ait olan kurulu, irket ve m羹esseselerden,
d) zel kanun ile kurulan t羹zelkiilie sahip ve ortaklar覺n覺n veya kanunlar覺n 繹ng繹rd羹羹 durumlarda ortak olmayanlar覺n 羹r羹nlerini alan, ileyen, deerlendiren, iyiletiren, satan, 羹retim ihtiya癟lar覺na yarayan ara癟 ve gere癟leri salayan ortakl覺klar ve bunlara ait birliklerden,
e) zel kanunlarla kurulmu ve kendilerine kamu g繹revi verilmi t羹zelkiilie sahip kurululardan,
Temini ile ilgili ihale ileri,
2 numaral覺 f覺kran覺n uygulanmas覺nda, ihale konusu mal ve hizmetlerle ta覺ma ilerinin bizzat o kurulular taraf覺ndan 羹retilmesi ve yap覺lmas覺 zorunludur. Ancak, bu f覺krada yaz覺l覺 olup kurulu ama癟lar覺 temel g覺da ve g羹nl羹k t羹ketim maddelerini al覺p satmak olan kurulular bak覺m覺ndan, s繹z羹 edilen g羹nl羹k g覺da ve t羹ketim maddeleri, sanayi kurulular覺 bak覺m覺ndan da imal edilecek mamullerin b羹nyesine giren hammadde, yar覺 mamul, devre elemanlar覺, aksesuar, yard覺mc覺 繹zel te癟hizat ve bir b羹t羹n halinde kurulacak tesislerde kullan覺lan ve kuruluun imalat sahas覺na girmeyen makina, te癟hizat i癟in bizzat 羹retim ve yap覺m art覺 aranmaz.
Bu usulle yap覺lan mal ve hizmet al覺mlar覺 ile yap覺m ve ta覺ma ilerinin k覺ymet takdirleri, sat覺 fiyatlar覺 Devlet癟e veya g繹revli mercilerce tespit olunanlar i癟in bu fiyatlar esas al覺nmak suretiyle, fiyatlar覺 bu ekilde tespit olunmayanlar i癟in ise 9 uncu madde deki usule g繹re al覺c覺 kurulularca yap覺l覺r.
Sat覺 fiyatlar覺 Devlet癟e veya g繹revli mercilerce tespit olunan mallar, da覺t覺m覺 yapan kurulularda bulunmad覺覺 belgelenmek art覺yla bu fiyatlarla en yak覺n piyasadan da sat覺n al覺nabilir.
襤darelere zorunluluk y羹kleyen 繹zel h羹k羹mler sakl覺d覺r.
Kamu Yarar覺na al覺an Derneklere Ta覺nmaz Mallar覺n Sat覺m覺
Kamu yarar覺na 癟al覺an derneklere, kurulu gayelerine uygun olarak kullan覺lmak 羹zere, Hazinenin 繹zel m羹lkiyetinde kay覺tl覺 bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan ta覺nmaz mallar覺, sat覺 tarihindeki al覺m sat覺m rayici nazara al覺narak k覺ymet takdiri suretiyle sat覺labilir.
Bu yolla edinilen ta覺nmaz mallar verili maksad覺 d覺覺nda kullan覺lamaz ve sat覺lamaz.
Be y覺l i癟inde kurulu gayesine uygun olarak kullan覺lmad覺覺 takdirde ta覺nmaz mal, sat覺 bedeli 羹zerinden Hazinece geri al覺n覺r.
Tarihi ve Bedii Deeri Olan Ta覺nmaz Mallar覺n Kiraya Verilmesi
Tarihi ve bedii deeri olan ta覺nmaz mallar K羹lt羹r ve Turizm Bakanl覺覺n覺n g繹r羹羹 al覺narak, Maliye Bakanl覺覺nca 癟覺kar覺lacak bir y繹netmelikte tespit olunacak esas ve artlara g繹re, Maliye Bakanl覺覺nca kiraya verilebilir.
Vak覺flara ait 繹zel h羹k羹mler sakl覺d覺r.
Tarihi ve Bedii Deeri Olmayan Ta覺nmaz Mallarla 襤lgili 襤lemler
Tarihi ve bedii deeri olanlar hari癟 Hazinenin 繹zel m羹lkiyetindeki yerlerin sat覺覺, kiraya verilmesi, trampas覺 ve m羹lkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin h羹k羹m ve tasarrufu alt覺ndaki yerlerin kiraya verilmesi, m羹lkiyetin gayri ayni hak tesisi esaslar覺 Maliye Bakanl覺覺nca 癟覺kar覺lacak y繹netmelikte belirlenir.
Ecrimisil ve Tahliye
Devletin 繹zel m羹lkiyetinde veya h羹k羹m ve tasarrufu alt覺nda bulunan ta覺nmaz mallar覺n, ger癟ek ve t羹zel kiilerce igali 羹zerine, fuzuli agilden, bu Kanunun 9. madde sindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13. madde sinde g繹sterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi i癟in, Hazinenin igalden dolay覺 bir zarara uram覺 olmas覺 gerekmez ve fuzuli agilin kusuru aranmaz.
Ecrimisil fuzuli agil taraf覺ndan r覺zaen 繹denmez ise, 6183 say覺l覺 Amme Alacaklar覺n覺n Tahsil Usul羹 Hakk覺nda Kanun h羹k羹mlerine g繹re tahsil olunur.
Kira s繹zlemesinin bitim tarihinden itibaren, igalin devam etmesi halinde, s繹zlemede h羹k羹m varsa ona g繹re hareket edilir. Aksi halde ecrimisil al覺n覺r.
襤gal edilen ta覺nmaz mal, idarenin talebi 羹zerine, bulunduu yer m羹lkiye amirince en ge癟 15 g羹n i癟inde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.
Mahalli Komisyonlar覺n Yetkileri
Ta覺n覺r ve ta覺nmaz mallar覺n sat覺, kira, trampa edilmesi ve m羹lkiyetin gayri ayni hak tesislerinde, mahalli komisyonlar覺n ne miktara kadar ihaleye selahiyetleri olduklar覺, her y覺l Genel B羹t癟e Kanununda g繹sterilir.
K覺z覺lay Derneinden Yap覺lacak Al覺mlar
K覺z覺lay derneinde bulunan ila癟larla, sal覺k ara癟 ve gere癟leri idarelerce dorudan doruya sat覺n al覺nabilir.
襤la癟 ve Gere癟 Salanmas覺
Kanunlar gereince tedavisi salanan kiilerin kullanmas覺 gereken ila癟 ve gere癟lerin, ilgililer taraf覺ndan eczanelerden al覺nmas覺 halinde, idarelerle eczaneler aras覺nda yap覺lacak anlamalar Maliye Bakanl覺覺nca tespit edilecek esas ve usullere g繹re yap覺l覺r.
D覺 lkelerdeki Kurulular覺n 襤htiya癟lar覺
襤darelerin yabanc覺 羹lkelerdeki kurulular覺n覺n yerel ihtiya癟lar覺n覺n kar覺lanmas覺nda, ta覺n覺r ve ta覺nmaz mallar覺n al覺m, sat覺m, kiralama ve kiraya verilmesinde uygulanacak esaslar D覺ileri, Milli savunma, Maliye ve Bay覺nd覺rl覺k Bakanl覺klar覺nca d羹zenlenecek bir y繹netmelikle tespit edilir.
Yurt D覺覺nda Bulunan Gemi ve U癟aklar覺n 襤htiya癟lar覺n覺n Kar覺lanmas覺
Yurt d覺覺nda bulunan gemi ve u癟aklar覺n o yerden salanmas覺 zorunlu olan ihtiya癟 maddelerinin al覺m覺 ile acele onar覺mlar覺n覺n vesair giderlerinin yap覺lmas覺na ilikin esaslar, Maliye ve Milli Savunma bakanl覺klar覺nca m羹tereken haz覺rlanacak bir y繹netmelikte g繹sterilir.
Emanet Suretiyle Yap覺lacak 襤ler
Aa覺da yaz覺l覺 iler, ita amirlerince idare g繹revlilerinden oluturulacak emanet komisyonlar覺 eliyle emaneten yapt覺r覺labilir.
a) Tahmin edilen bedeli her y覺l Genel B羹t癟e Kanununda g繹sterilen miktar覺 ge癟meyen yap覺m, bak覺m ve onar覺m ileri,
b) 襤darenin yeterli ig羹c羹, makine, ara癟, gere癟 ve ta覺tlara sahip olmas覺 halinde ve ihaleye konulmas覺 faydal覺 g繹r羹lmeyen yap覺m ve ta覺ma ileri,
c) K繹y kalk覺nmas覺 ile ilgili yap覺m ileri,
d) 襤stihkamlar覺n yap覺m覺 ve onar覺m覺 ile garnizonlar覺n altyap覺 ileri,
e) Gizlilii olan ilerle yasak b繹lgelerde ve orman i癟indeki yap覺m ve ta覺ma ileri,
f) Toprak koruma, arazi iyiletirme ve orman amenajman ileri,
g) Can ve mal kayb覺 tehlikesi nedeniyle acele olarak ger癟ekletirilmesi gereken yap覺m ve onar覺m ileri,
h) S繹zlemenin bozulmas覺 veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemi olup, s羹ratle bitirilmesinde zorunluluk g繹r羹len ilerin tamamlanmas覺,
i) Liman yap覺m覺 ve geniletilmesi, tarama yap覺lmas覺, ula覺m g羹venlii i癟in bat覺klar覺n 癟覺kar覺lmas覺 ve dolgu ileri,
j) Silahl覺 Kuvvetlerle, g羹venlik kuvvetlerinin ara癟 ve gere癟lerinin yap覺m, onar覺m ve bak覺m覺,
k) Parasal ba覺 d覺覺ndaki halk katk覺s覺n覺n 繹nem ta覺mas覺 nedeniyle ihaleye konulmadan yapt覺r覺lmas覺nda idaresince yarar g繹r羹len iler,
l) 襤haleye konulmas覺na imkan bulunmayan veya ihaleye konulduu halde istekli 癟覺kmayan ve beklemeye de tahamm羹l羹 olmayan iler,
m) Demiryolu yap覺m覺nda balast ve yol malzemesinin d繹enmesi ileri,
n) Telgraf, telefon ve enerji hatlar覺n覺n 癟ekilmesi ileri,
o) Tuz 癟覺karma ileri.
Yukar覺da belirtilen iler i癟in ii y羹r羹tmekle g繹revli emanet komisyonlar覺 ge癟ici s羹re ile i癟i 癟al覺t覺rabilecei gibi iin b羹nyesine giren gerekli madde, ara癟 ve gere癟leri 繹ncelikle bunlar覺 kendileri 羹reten veya yapan ve sermayesinin yar覺dan fazlas覺 tek ba覺na veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teebb羹slerine veya belediyelere ait olan kurululardan dorudan doruya tarife, yoksa piyasa sat覺 bedelleri 羹zerinden alabilirler. Bu suretle salanmas覺 m羹mk羹n olmayan madde, ara癟 ve gere癟ler teklif al覺nmak ve piyasa sat覺 deerlerine uygunluu belgelenmek art覺yla piyasadan salan覺r.
Bu usulle yapt覺r覺lmas覺nda gerek ve yarar g繹r羹len iler nevi itibariyle k覺s覺mlara ayr覺lmak suretiyle, araya bir m羹teahhit girmeksizin taeronlara da yapt覺r覺labilir.
Nevi itibariyle k覺s覺mlara ayr覺larak taeronlara verilen ilerde, inaat覺n b羹nyesine giren ve sarf覺nda kontrolu m羹mk羹n olabilen ve ana malzeme d覺覺nda kalan malzeme de taeron taraf覺ndan temin edilmek art覺yla i yapt覺r覺labilir.
Emanet komisyonlar覺 eliyle yap覺labilecek ilere ait uygulama esaslar覺, Milli Savunma, Maliye, Bay覺nd覺rl覺k, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve K繹y 襤leri ve Kooperatifler bakanl覺klar覺nca haz覺rlanacak ve Bakanlar Kurulunca 癟覺kar覺lacak bir y繹netmelikte g繹sterilir.
Yukar覺daki bentlerde say覺lan ilerle ilgili olarak idarelere zorunluluk y羹kleyen 繹zel h羹k羹mler sakl覺d覺r.
Uluslararas覺 Antlamalar Uyar覺nca Yap覺lacak 襤ler
Uluslararas覺 antlamalar uyar覺nca T羹rkiye'de yap覺lacak ve kar覺l覺klar覺 yabanc覺 Devlet veya Uluslararas覺 kurulularca salanacak iler, 繹zel kanun, kararname ve antlamalar h羹k羹mlerine g繹re y羹r羹t羹l羹r.
DRDNC KISIM > 襤HALE 襤LER襤NDE YASAKLAR VE SORUMLULUKLAR
Yasak Fiil ve Davran覺lar
襤hale ilemlerinin haz覺rlanmas覺, y羹r羹t羹lmesi ve sonu癟land覺r覺lmas覺 s覺ras覺nda;
a) Hile, desise, vait, tehdit, n羹fuz kullanma ve 癟覺kar salama suretiyle veya baka yollarla ihaleye ilikin ilemlere fesat kar覺t覺rmak veya buna teebb羹s etmek,
b) A癟覺k teklif ve pazarl覺k usul羹 ile yap覺lan ihalelerde isteklileri teredd羹de d羹羹recek veya rabeti k覺racak s繹z s繹ylemek ve istekliler aras覺nda anlamaya 癟ar覺y覺 ima edecek iaret ve davran覺larda bulunmak veya ihalenin doruluunu bozacak bi癟imde g繹r羹me ve tart覺ma yapmak,
c) 襤hale ilemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teebb羹s etmek, taahh羹d羹n羹 k繹t羹 niyetle yerine getirmemek, taahh羹d羹n羹 yerine getirirken idareye zarar verecek iler yapmak veya iin yap覺lmas覺 veya teslimi s覺ras覺nda hileli malzeme, ara癟 veya usuller kullanmak, yasakt覺r.
襤darelerce 襤halelere Kat覺lmaktan Ge癟ici Yasaklama
83羹nc羹 maddede belirtilen fiil veya davran覺larda bulunduklar覺 anla覺lanlar, bu fiil ve davran覺lar ihale safhas覺nda vaki olmusa idarelerce o ihaleye itirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davran覺lar覺n覺n 繹zelliine g繹re ihaleyi yapan bakanl覺k veya ilgili bakanl覺k taraf覺ndan, haklar覺nda bir y覺la kadar b羹t羹n ihalelere kat覺lmaktan yasaklama karar覺 verilir. Karar覺 veren idareler, bu karar覺, Resmi Gazete'de ilan ettirirler. Bu kararlar ilgililerin m羹teahhitlik siciline de ilenir. 襤halelere kat覺lmaktan yasaklananlar, yasakl覺 olduklar覺 s羹re i癟inde dier idarelerce yap覺lacak ihalelere de m羹teahhit veya m羹teri s覺fat覺yla kat覺lamazlar.
Haklar覺nda bu yolda ilem yap覺lanlar覺n sermayesinin 癟ounluuna sahip bulunduu tespit edilen t羹zel kiilere de ayn覺 m羹eyyide uygulan覺r.
zerine ihale yap覺ld覺覺 halde usul羹ne g繹re s繹zleme yapmayan istekliler ile s繹zleme yap覺ld覺ktan sonra taahh羹d羹nden vazge癟en ve m羹cbir sebepler d覺覺nda taahh羹d羹n羹 s繹zleme ve artname h羹k羹mlerine uygun olarak yerine getirmeyen m羹teahhit veya m羹teriler hakk覺nda da, ihaleyi yapan bakanl覺k veya ilgili bakanl覺k taraf覺ndan, bir y覺la kadar ihalelere kat覺lmaktan yasaklama karar覺 verilir ve bu kararlar Resmi Gazete'de ilan ettirildii gibi ilgililerin m羹teahhitlik sicillerine ilenir.
襤haleyi yapan idareler, ihalelere kat覺lmaktan yasaklamay覺 gerektirir bir durumla kar覺lat覺klar覺 takdirde, gereinin yap覺lmas覺 i癟in bu durumu ilgili bakanl覺a bildirmekle y羹k羹ml羹d羹rler.
Ceza Sorumluluu ve Sonu癟lar覺
83羹nc羹 maddenin (c) bendinde yaz覺l覺 fiil ve davran覺lar覺 bu durumlar覺 i tamamland覺ktan ve kabul ilemi yap覺ld覺ktan sonra anla覺lm覺 olsa dahi tespit edilenler ile, o iteki ortak veya vekilleri haklar覺nda ceza kovuturmas覺 yap覺l覺r; h羹kmolunacak ceza ile birlikte bir y覺ldan 羹癟 y覺la kadar b羹t羹n ihalelere girmekten mahkeme karar覺 ile yasaklan覺rlar.
Bu Kanun kapsam覺na giren ilerden dolay覺 haklar覺nda T羹rk Ceza Kanununun 342 nci madde si ile son soruturman覺n a癟覺lmas覺na karar verilen m羹teahhitlere, yarg覺lama sonuna kadar, hi癟bir suretle yeni i verilmez.
Bu Kanun kapsam覺na giren ilerden dolay覺 haklar覺nda T羹rk Ceza Kanununun 339, 340 nc覺 maddeleri ile son soruturman覺n a癟覺lmas覺na karar verilen kontrol tekilat覺 mensuplar覺, yarg覺lama sonuna kadar g繹revden uzaklat覺r覺l覺rlar.
T羹rk Ceza Kanununun 339, 340, 342 nci madde lerine g繹re, bu Kanun kapsam覺ndaki ilerden m羹kerrer mahkumiyeti olanlar, mesleklerini icra edemezler ve hi癟bir nam alt覺nda m羹teahhitlik yapamazlar.
Bu mahkumiyete ilikin kararlar, ilgilinin meslek ve m羹teahhitlik sicillerine ilenir.
G繹revlilerin Sorumluluu
襤hale, muayene ve kabul komisyon veya heyetlerinin bakan ve 羹yeleri ile dier ilgililer, g繹revlerini kanuni gereklere g繹re tarafs覺zl覺kla yapmad覺klar覺 ve taraflardan birinin zarar覺na yol a癟acak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklar覺n覺n tespiti halinde haklar覺nda disiplin cezas覺 uygulanaca覺 gibi, fiil ve davran覺lar覺n覺n 繹zelliine g繹re ceza kovuturmas覺 da yap覺l覺r. Ayr覺ca taraflar覺n bu y羹zden urad覺klar覺 zarar ve ziyan da kendilerine 繹dettirilir.
Hileli 襤naat ve Onar覺m
Gayrimenkullerin yap覺m ve onar覺mlar覺nda kesin kabul tarihinden itibaren 5 y覺l i癟inde malzemenin hileli olmas覺ndan veya yap覺m ve onar覺m覺n teknik icaplara uygun olarak yap覺lmamas覺ndan ortaya 癟覺kan zarar ve ziyan, Bor癟lar Kanununun 360 nc覺 maddesi gereince ve 363 羹nc羹 madde sindeki s羹rede m羹teahhide ikmal ve tazmin ettirilir.
襤dareler be y覺ll覺k s羹rede ortaya 癟覺kacak zarar ve noksanlar覺 tespit ile gereinin yap覺lmas覺 i癟in durumu ilgili mercilere bildirmekle 繹devlidirler.
襤in nezareti kendisine tevdi edilen m羹hendis, mimar ve memurlar hakk覺nda da ayr覺ca bu Kanunun 86 nc覺 maddesi uygulan覺r.
BE襤NC襤 KISIM > E襤TL襤 HKMLER
Erken Bitirme Primi
artname ve s繹zlemesinde tespit edilecek s羹relerden 繹nce tamamlanmas覺nda idarelerce yarar g繹r羹len yap覺m ilerinde, esaslar覺 artnamede tespit edilmek 羹zere m羹teahhitlere erken bitirme primi verilebilir. S羹re uzat覺m覺 verilen ilerde hi癟 bir surette bu t羹r prim verilemez.
zellii Bulunan 襤ler
Bu Kanun h羹k羹mlerinin uygulanmas覺n覺n m羹mk羹n olmayaca覺 haller ile, T羹rk Silahl覺 Kuvvetlerinin, Emniyet Genel M羹d羹rl羹羹n羹n ve Milli 襤stihbarat Tekilat覺n覺n yeniden tekilatlanmas覺, silah, ara癟 ve gere癟lerinin modern teknik gelimelere uygun ekilde yeniletirilmesi ve T羹rk Silahl覺 Kuvvetlerinin Stratejik Hedef Plan覺n覺n ger癟eklemesi i癟in temin edilecek mal ve hizmetlerin ihalesinde, sadece bu ihaleye m羹nhas覺r olmak 羹zere, ilgili bakanl覺覺n teklifi ve Maliye Bakanl覺覺n覺n g繹r羹羹 羹zerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslar uygulan覺r.
Tar覺m ve Orman r羹nlerinde Tercihli Usuller ve Tekel Maddelerine 襤likin zel H羹k羹mler
Tar覺m ve orman 羹r羹nlerinin 羹retim, imal, kesme, toplama, ta覺ma gibi ilerinde ve bu 羹r羹nlerin sat覺lar覺nda uygulanacak tercihli usullerle, tekel maddelerinin sat覺m覺 ve tekelle ilgili 羹r羹nlerin 羹reticiden al覺m覺 hakk覺nda, 繹zel kanunlardaki h羹k羹mler sakl覺d覺r.
Muayene ve Kabul 襤lemleri
Teslim edilen mal, hizmet, yap覺m veya yap覺lan iin muayene ve kabul ilemleri, idarelerce kurulacak en az 羹癟 kiilik muayene ve kabul heyetleri taraf覺ndan yap覺l覺r.
Muayene ve kabul ilemlerinin nas覺l yap覺laca覺, Milli Savunma Maliye ve Bay覺nd覺rl覺k bakanl覺klar覺nca haz覺rlanarak Bakanlar Kurulunca 癟覺kar覺lacak bir y繹netmelikte g繹sterilir.
S羹relerin Hesab覺
Bu Kanunda yaz覺l覺 s羹relerin hesaplanmas覺nda h羹k羹m bulunmayan hallerde, Bor癟lar Kanunu h羹k羹mleri uygulan覺r.
Tebligat
Bu Kanunda h羹k羹m bulunmayan hallerde yap覺lacak tebliler hakk覺nda Tebligat Kanunu h羹k羹mleri uygulan覺r.
ALTINCI KISIM > SON HKMLER
Balam覺 Olan 襤ler
Bu Kanunun y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce ilan覺 yap覺lmak suretiyle balam覺 olan ihale ilemleri ilgili olduu kanun ve usullere g繹re sonu癟land覺r覺l覺r.
T羹z羹k ve Y繹netmelikler
Bu Kanuna g繹re 癟覺kar覺lacak t羹z羹k, artname esaslar覺 ve y繹netmelikler Kanunun yay覺mland覺覺 tarihten itibaren alt覺 ay i癟inde haz覺rlan覺r ve Resmi Gazete ile yay覺mlan覺r.
Bunlar覺n y羹r羹rl羹e konulmas覺na kadar idareler, mevcut esaslar ve y繹netmelik h羹k羹mlerini uygulamaya devam ederler.
Kald覺r覺lan H羹k羹mler
a) 2/6/1934 tarih ve 2490 say覺l覺 Kanun ile bu Kanunda ek ve deiiklikler yapan kanunlar.
b) Dier kanunlar覺n (15.7.1964 tarih ve 500 say覺l覺 Kanun hari癟) bu kanuna uymayan h羹k羹mleri,
Y羹r羹rl羹kten kald覺r覺lm覺t覺r.
Y羹r羹rl羹k
Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.
Y羹r羹tme
Bu Kanun h羹k羹mlerini Bakanlar Kurulu y羹r羹t羹r.

Tüm hakları saklıdır - © 2005~2015 Özgür Bilişim Ltd.şti.