Hukuki Mevzuat
Güncel Hukuk Sitesi
  ANASAYFA   ÜYE OL   ÜYELİK UZAT   İLETİŞİM  

TEBLİĞ BİLGİLERİ
 
Anasayfaya Dön    
Tebliğ No:(TEBLİĞ NO: 2012/4)
Tebliğ Adı:TÜRK GIDA KODEKSİ GLUTEN İNTOLERANSI OLAN BİREYLERE UYGUN GIDALAR TEBLİĞİ
Kurum Adı:Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Rega Tarihi:4 Ocak 2012 Çarşamba
Yürürlük Tarihi:4 Ocak 2012 Çarşamba
Rega Sayısı:28163
Resmi Kaynağı:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120104-8.htm
Son Gncelleme:4 Ocak 2012 Çarşamba , 08:05:02
Tebliğ ieriğinde ara :       
Amaç
(1) Bu Tebliğin amacı, gluten intoleransı olan bireylerin özel beslenme ihtiyaçlarının sağlanması için özel olarak formüle edilen, işlenen veya hazırlanan özel beslenme amaçlı gıdaların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere özelliklerini düzenlemektir.
Kapsam
(1) Bu Tebliğ, 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği ile 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği kapsamı dışındaki gıdaları kapsar.
Dayanak
(1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 41/2009/EC sayılı Gluten İntolerans İnsanlara Uygun Gıda Maddelerinin Bileşimi ve Etiketlenmesi ile ilgili Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
(1) Bu Tebliğde geçen;
a) Buğday: Tüm Triticum türlerini,
b) Gluten: Bazı bireylerin tolere edemediği, suda ve 0, 5 M NaCl çözeltisinde çözünmeyen; buğday, arpa, yulaf, çavdar veya bunların melezlerinde ve türevlerinde bulunan protein fraksiyonunu,
c) Gluten intoleransı olan bireyler için üretilen gıdalar: Gluteni tolere edemeyen bireylerin özel diyet ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak üretilmiş, hazırlanmış ve/veya işlenmiş özel beslenme amaçlı gıdaları,
ç) Normal tüketim amaçlı gıdalar: Doğal yapısı gluten intoleransı olan bireylerin kullanımı için uygun olan ve genel tüketime sunulan gıdaları,
ifade eder.
Ürün özellikleri ve buna bağlı etiketleme kuralları
(1) Bu Tebliğ kapsamındaki, gluten intoleransı olan bireyler için üretilen gıdaların bileşimi ve etiketlenmesi aşağıda belirtilen kurallara uygun olur:
a) Gluten intoleransı olan bireyler için üretilen, gluten seviyesini düşürmek için özel olarak işlenmiş buğday, arpa, yulaf, çavdar veya bunların melez çeşitlerinden elde edilmiş bir veya daha fazla bileşen içeren veya bunlardan oluşan, son tüketiciye sunulacak gıdada gluten miktarı 100 mg/kg'yi aşamaz.
b) (a) bendinde belirtilen ürünlerin etiketlenmesi, reklamı ve tanıtımında"çok düşük glutenli"ibaresi kullanılır. Son tüketiciye sunulacak gıdadaki gluten seviyesinin 20 mg/kg'yi aşmaması koşuluyla"glutensiz"ibaresi kullanılabilir.
c) Gluten intoleransı olan bireyler için üretilen gıdaların içeriğinde bulunan yulafın; buğday, arpa, çavdar veya bunların melez çeşitlerinin bulaşması önlenecek şekilde özel olarak üretilmesi, hazırlanması veya işlenmesi gerekir. Bu yulafın gluten içeriği 20 mg/kg'yi aşamaz.
ç) Son tüketiciye sunulmak üzere gluten intoleransı olan bireyler için üretilen, melez çeşitleri de dahil olmak üzere buğday, arpa, yulaf veya çavdarın yerini tutan bir veya daha fazla bileşen içeren veya bunlardan oluşan gıdada gluten miktarı 20 mg/kg'yi aşamaz. Bu ürünlerin etiketlenmesinde, reklamında ve tanıtımında"glutensiz"ibaresi kullanılır.
d) Melez çeşitleri de dahil olmak üzere buğday, çavdar, arpa veya yulafın yerini tutan bileşenler ile gluten seviyesini düşürmek için özel işleme tabi tutulmuş buğday, çavdar, arpa, yulaf veya bunların melez çeşitlerinden yapılmış bileşenleri birlikte içeren gluten intoleransı olan bireyler için üretilen gıdalara (a), (b) ve (c) bentleri uygulanır, (ç) bendi uygulanmaz.
e) (b) ve (ç) bentlerinde yer alan"çok düşük glutenli"veya"glutensiz"ibareleri, gıdanın etiketi üzerinde, gıdanın adına yakın bir yerde bulunur.
Katkı maddeleri
(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Aroma maddeleri
(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde sadece, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan maddeler kullanılabilir.
Bulaşanlar
(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Pestisit kalıntıları
(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisit Kalıntıları Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
Hijyen
(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan kurallara uygun olarak üretilir.
Ambalajlama
(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan kurallara uygun olur.
Etiketleme
(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen genel kurallara ek olarak gluten intoleransı olan bireyler için üretilen gıdaların etiketlenmesi, 5 inci madde de belirtilen kurallara uygun olur.
(3) Gluten intoleransı olan bireylerin kullanımı için uygun olan aşağıda belirtilen gıdaların etiketlenmesi, reklamı ve sunumunda; Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan hüküm saklı kalmak şartıyla, son tüketiciye sunulan gıdada, gluten seviyesinin 20 mg/kg'yi aşmaması koşuluyla"glutensiz"ibaresi kullanılabilir. Ancak, aşağıda yer alan gıdaların etiketlenmesi, reklamı ve tanıtımında"çok düşük glutenli"ifadesi kullanılamaz:
a) Normal tüketim amaçlı gıdalar.
b) Gluten intoleransı olmayan bireylerin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak formüle edilmiş, işlenmiş veya hazırlanmış ancak yine de bileşimleri gereği gluten intoleransı olan bireylerin de özel diyet ihtiyaçlarını karşılamaya uygun, özel beslenme amaçlı gıdalar.
Numune alma ve analiz metotları
(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır.
İdari yaptırım
(1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
(1) 27/9/2003 tarihli ve 25242 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Glutensiz Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2003/33) yürürlükten kaldırılmıştır.
Uyum zorunluluğu
(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri 1/12/2012 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar 27/9/2003 tarihli ve 25242 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Glutensiz Gıdalar Tebliği hükümlerine uymak zorundadır.
Yürürlük
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.