Hukuki Mevzuat
Güncel Hukuk Sitesi
  ANASAYFA   ÜYE OL   ÜYELİK UZAT   İLETİŞİM  

YÖNETMELİK BİLGİLERİ
 
Anasayfaya Dön    
Yönetmelik Adı:Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kurum Adı:Sağlık Bakanlığı
Rega Tarihi:14 Eylül 2004 Salı
Yürürlük Tarihi:14 Eylül 2004 Salı
Rega Sayısı:25583
Resmi Kaynağı:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/09/20040914.htm#2
Son Gncelleme:1 Mart 2012 Perşembe , 08:32:48
Yönetmelik ieriğinde ara :       
lk Sayfa nceki Sayfa12Sonraki Sayfa Son Sayfa
8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 2 nci madde si aşağıdaki şekilde değişmiştir.
'Madde 2-Bu Yönetmelik; atamaları merkezden yapılan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak kuralları kapsar. Tıpta Uzmanlık mevzuatına göre eğitim hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve asistanlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Ancak, yukarıda belirtilen unvanlarda görev yapanlar, bu niteliklerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre atanırlar.'
Aynı Yönetmeliğin 8 inci madde si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Madde 8-Enfazla 200 personelin istihdam edildiği unvan ve branşlar ile başasistanlar hizmet grupları uygulamasının kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışı tutulacak unvan ve branşlar Bakanlık onayı ile belirlenir. Kapsam dışı unvan ve branşlar, atamaya açılan illerle birlikte, Bakanlık internet sitesinde duyurulur. Kapsam dışı tutulan personelin atama ve nakilleri, bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde kura, sınav veya hizmet puanına göre yapılır. Bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen D ve C hizmet grubu iller, kapsam dışı unvan ve branşlar için; dönem tayini ve kuralarda atamaya açılan iller olarak, mazeret durumlarında ise personel dağılım cetvelinde o unvan ve branşla ilgili kadro öngörülen iller olarak uygulanır.'
Aynı Yönetmeliğin 10 uncu madde sinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tablolar kullanılır. Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder. Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir.'
Aynı Yönetmeliğin 11 inci madde sine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Eşi muvazzaf askerlik hizmetinde olanlar, söz konusu hizmet süresi ile sınırlı olmak kaydıyla talepleri halinde eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilirler.'
'Üstteki üç fıkrada tanımlanan geçici görevlendirme şekilleri dışında da Bakanlık ve valilikler personelin herhangi bir suretle yerinde bulunmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle geçici görevlendirmeler yapabilir. Bakanlıkça 1, 2, 3 ve 4 üncü bölgelerin A ve B hizmet gruplarından ve bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçmemek üzere, geçici görevlendirme yapılabilir. Valiliklerce, aynı personel için bir mali yılda yapılan üç aydan fazla geçici görevlendirmelerde Bakanlığın uygun görüşü alınır. Bu suretle yapılacak geçici görevlendirmelerde personel, fiilen çalıştığı yerin hizmet puanını alır. Ancak A hizmet grubu illere geçici görevlendirme yapılmaz. İl içinden yönetici kadrolarına yapılan görevlendirmelerde süre kaydı aranmaz.'
Aynı Yönetmeliğin 15 inci madde sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve başlatılabilirler. Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde her yıl yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Müracaatları Bakanlıkça uygun görülenler tercihlerine göre kura ile yerleştirilirler.'
Aynı Yönetmeliğin 17 nci madde si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Madde 17-657sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü madde si çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlararası atama için kura dönemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört dönemdir. Müracaatlar Bakanlığın ilan ettiği kadrolara göre tercihler belirtilerek il müdürlüklerine yapılır. Şubat dönemi kurası için Aralık ayının başından Ocak ayının sonuna kadar, Mayıs dönemi atamaları için Mart ayının başından Nisan ayının sonuna kadar, Ağustos dönemi kurası için Haziran ayının başından Temmuz ayının sonuna kadar, Kasım dönemi kurası için Eylül ayının başından Ekim ayının sonuna kadar müracaat edilir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur'a ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar C ve D hizmet grubu illere her zaman için naklen atanabilirler.'
Aynı Yönetmeliğin 18 inci madde sinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Mazereti sona eren personel, bulunduğu il D ve C hizmet grubundaysa talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde ilk kurum içi naklen atama döneminde ilan edilecek boş kadrolara başvurur ve hizmet puanına göre ataması yapılır. Eğer bu yolla atama gerçekleştirilemez veya mazereti kabul edilmez veya ilgili personel gerekli belgeleri zamanında Bakanlığa sunmazsa, bu personel Bakanlıkça 6 ncı hizmet bölgesinden başlamak üzere durumuna uygun bir kadroya atanır. Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu madde sinin birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan mazereti nedeniyle naklen atanan personel mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine atanır.'
Aynı Yönetmeliğin 20 nci madde sinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde genel kaide kıdemli personele öncelik tanıyarak, her iki eş içinde D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğini sağlamaktır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması şöyledir; Merkez teşkilatı kadroları, il müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik halinde kıdem aylığına esas yılı ve terfi tarihi kıdemli olandır. Eğer kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise kıdemsiz eş bu il'e atanır. Aksi taktirde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa Bakanlık, her iki eş için D hizmet grubundan başlamak üzere uygun bir ilde aile birliğini sağlar. Ancak dönem tayini, kura ve sınav sonucu atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde personel dağılım cetveline göre münhal kadro bulunması halinde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.'
Aynı Yönetmeliğin 21 inci madde sinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile boşanma gibi nedenlerle ruh sağlığı önemli ölçüde etkilenen personel, ilgili Valinin, tevsik edici belgelerle birlikte gerekçeli teklifi üzerine, halen çalıştığı hizmet bölgesi ile bir üst veya alt hizmet bölgelerin C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir. Eşi vefat eden personel nakil dönemleri beklenmeden ve hizmet puanına bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine atanabilir. Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatlarının boşanma ve eşin vefatından sonraki 6 ay içinde yapılması gerekmektedir.'
Aynı Yönetmeliğin 24 üncü madde sinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
'(a) ve (b) bentleri gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel haklarındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya Valilik tarafından il içine atanır.'
'Bu madde gereği atananlar atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça naklen atama talebinde bulunamazlar.'
Aynı Yönetmeliğin 25 inci madde si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Madde 25-Bakanlık merkez teşkilatına, il müdürlüğü, müdürlük ve başhekimlik unvanlarına, bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atama veya görevlendirme yapılabilir. Atanma talebinde bulundukları tarihte bu görevlerde bulunan ve en az iki yıl süreyle yürütenler puan ve döneme bağlı kalmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere münhal bir kadroya atanabilir. İki yıldan az görev yapanlar ise önceki kadrolarının bulunduğu ilde veya aynı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu illerinden birinde durumuna uygun bir kadroya atanabilir.'
Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Madde 26-Bakanlıkça uygun görülmesi halinde aynı hizmet bölgesinde A ve B hizmet gruplarından C ve D hizmet gruplarına ve üst hizmet bölgesi illerden alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine her zaman atama yapılabilir.'
Aynı Yönetmeliğin 29 uncu madde si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Madde 29-Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kur'a ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kur'a sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.
Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.'
Aynı Yönetmeliğin 30 uncu madde si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Madde 30-Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 17, 22 ve 27 nci madde lerine göre atanan personel, atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça başka bir yere atama talebinde bulunamaz.
Sağlık mazeretleri halinde bu süre aranmaz. Personelin eş durumu mazereti sebebiyle atanma talebinde bulunması halinde Bakanlık o personelin yerine başka personel planlar. Fiilen 3 ay çalışmasına rağmen, bu personelin yerine başka bir personelin atanması sağlanamazsa bu Yönetmeliğin 20 nci madde sine göre işlem yapılır.
5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda fiilen 2 yıl çalışmayan personel, 1 inci hizmet bölgesi illerden birine mazeret durumları hariç atanma talebinde bulunamaz.'
Aynı Yönetmeliğin 35 inci madde sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
'Başasistan Olabilmek İçin Gereken Nitelikler
Ek Madde 1-Başasistan olabilmek İçin;
a) İlgili dalda uzman olmak,
b) Kamu görevlileri için, terfiine engel hali bulunmamak,
c) Açıktan hizmete girebilmek için, kamu görevlisi olabilme niteliğini taşımak,
d) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen yabancı dillerden birisinde, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Dil Sınavında (ÜDS) başasistanlık sınav ilanı tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak ve yabancı dil belgesini başasistanlık sözlü sınavından en az üç gün önce ibraz etmiş olmak,
e) Başasistan olmak istenilen daldaki yayınlarından uzman olarak geçirilen her yıl başına EK - 3'de belirtilen kriterlere göre en az 10 ve üzerinde puan aldığı, Başasistan Sınav Komisyonu tarafından tespit edilmiş olmak,
f) Başasistan Sınav Komisyonu tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak.
Başasistan sınav komisyonu; branşlar itibariyle Klinik şefi, Klinik şef yardımcısı, Profesör ve Doçentler arasından Bakanlıkça belirlenen 3'er kişiden oluşur. Komisyonlar her sınav için yeniden oluşturulur. Açılan kadro sayısına göre, aynı branşta il veya hastane ölçeğinde birden fazla komisyon oluşturulabilir.
Sınavda başarılı olan uzman tabibin başasistanlık kadrosu kendisi adına tefrik edilir. Kadrosu tefrik edilen personel, 6 ve 5 inci hizmet bölgesinin'D'hizmet grubunda, yıllık izin ve mazeret izinleri süreden sayılmak kaydı ile fiilen bir yıl görev yaptıktan sonra tefrik edilen kadrosuna atanır. Bu bölgelerde Genel YönetmeliğinEk - 1 inci maddesindeki süre kadar daha önce görev yapmış olan personel ise 4 ve 3 üncü hizmet bölgelerindeki bir il'e aynı usul ve süre ile atanır. Kadrosu tefrik edilen uzman tabiplerin atanacağı illerin belirlenmesi sırasında, 1 ve 2 nci hizmet bölgeleri hariç, D hizmet grubu illerde personel karşılama oranına göre Bakanlıkça belirlenen sayılarda kadro açılır.'D'hizmet grubunda personelin branşına uygun kadro bulunmazsa sırası ile'C-B-A'hizmet grubundan kadro belirlenir. Personelin tercihleri alınarak, kura ile atamaları yapılır. İhtiyaç duyulması ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ilgili branşta profesör veya doçent unvanını almış olanlar başkaca bir şart aranmaksızın, sınavsız olarak başasistan atanabilirler'' Başasistanların Atama ve Nakilleri
Ek Madde 2-Bakanlıkça boş başasistan kadroları yılda iki defadan fazla olmamak üzere ilan edilir. Müracaatlar il müdürlükleri aracılığı ile Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça gerekli şartları haiz olan uzman tabiplerin dosyaları Komisyona teslim edilir. Komisyon, sınava katılan adayları puana göre sıralamaya tabi tutar. İlan edilen kadro sayısına göre 100 üzerinden 70 puandan az olmamak kaydıyla en yüksek puanı alan uzman tabipler başarılı sayılarak tercih ettikleri başasistanlığa atanmaya hak kazanır. Sınavda alınan puan, tercih edilmeyen diğer boş kadrolar veya sonraki sınavlar için geçerli değildir.
Bu yolla başasistanlığa atananlar, bu göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıl süre ile görev yaparlar.
Başasistanlıkta üç yılını tamamlayanlardan, bu süre içerisinde;
a) Uzmanlık dalı ile ilgili yayınlardan 3 yılda Ek - 3'de belirtilen kriterlere göre en az 40 puan almış,
b) Hastane ve klinik içi eğitim programlarına yıllık olarak en az %70 devamlılıkla katılmış,
c) Bu etkinliklerde yılda en az üç seminer veya panel ve konferansta görev almış ve en az on beş literatür sunumu yapmış olmak şartıyla; bu çalışmalarını şef veya koordinatör şef ve kurum amirinin tasdiki ile belgelendirmiş bulunanların başasistanlık süreleri ilgili klinik şefi ve Başhekimin teklifi üzerine, Bakanlık tarafından iki defadan fazla olmamak kaydıyla üçer yıllık dönemler halinde uzatılabilir.
Başasistanlık süresini tamamlamış olanların ve sürelerinin uzatılması uygun görülmeyenlerin isimleri, kurum amirlerince Bakanlığa ve ilgili kuruluşlara bildirilir. Bu şekilde bildirilen personel ile başasistanlıktan ayrılmak isteyen personel bu Yönetmelik hükümlerine göre atanır. Başasistanlıktan ayrılan veya başasistanlığının son yılında olan personel tekrar başasistanlık kadrolarına bu Yönetmeliğinek madde Ihükümlerine göre atanmak için müracaat edebilir.'
Aynı Yönetmeliğin EK - 2 tablosu ekteki şekilde değiştirilmiş, ekli EK - 3 tablosu eklenmiştir.
Aynı YönetmeliğinGeçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Geçici Madde 1-Bakanlıkça, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubunda bulunan illerden diğer hizmet bölgelerine yapılanlar hariç olmak üzere, geçici görevle başka bir ilin hizmet birimlerinde görevlendirilen personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlıkça ilan edilen tarihe kadar müracaat ettikleri taktirde, bir defaya mahsus olmak üzere duyurulan C ve D hizmet grubu illere atanabilirler. Bu suretle atanamayanların geçici görevleri Bakanlıkça sona erdirilir. İl içi geçici görevlendirmelerde, bu Yönetmeliğin 11 inci madde sine göre geçici görevi uzatılmayan personelin geçici görevi sona erdirilir.'
Bu YönetmeliğinGeçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdakigeçici maddeler eklenmiştir.
'Geçici Madde 3-Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışmakta iken 26/10/1994 tarihli ve 22903 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği veya Personel Dağılım Cetveli çerçevesinde Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde branş itibari ile istihdamı mümkün olmayan uzman tabiplerden Bakanlıkça yapılacak duyuru üzerine başasistan olarak atanma talebinde bulunanların başasistan kadroları, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğin ek 1 inci madde sinin (d), (e) ve (f) bentlerindeki şartlar aranmaksızın ve kadro imkanlarına göre kendileri adına tefrik edilir. Kadro sayısının yeterli olmaması halinde branşına göre hizmet puanı yüksek olan personele öncelik tanınır. Bu personelEk Madde 1 inson fıkrasındaki hükümlere göre fiilen 1 yıl görev yaptıktan sonra tefrik edilen başasistanlık kadrosuna atanır. Atama işlemleri, gerekçeleri gösterilmek kaydıyla başhekimlerce yapılan plana göre, böyle bir plan olmazsa Bakanlıkça hizmet puanına göre 2 dönem halinde gerçekleştirilir. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışmakta iken 26/10/1994 tarihli ve 22903 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği veya Personel Dağılım Cetveli çerçevesinde Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde branş itibari ile istihdamı mümkün olmayan uzman tabiplerden aynı klinikte başasistan olarak atanacak birden fazla personel bulunması halinde toplam sayının en fazla yarısı 2 nci döneme ertelenebilir.
Başasistan olarak atanmak üzere talepte bulunmayan personel hakkında bu Yönetmeliğin 23 üncü madde si hükümleri uygulanır. Kadroları kaldırılan uzman tabipler Bakanlıkça yapılan duyuru üzerine il içinde ve'D've'C'hizmet grubu illerde 5'er tercihte bulunur. İl içi atamalarda bu Yönetmeliğin 18, 19 ve 20 nci madde lerine göre geçerli mazereti olan personel öncelikle değerlendirilir. Tercihte bulunan personel hizmet puanına göre, bulunmayanlar ise Bakanlıkça resen atanır.
Başasistan olarak atanmak üzere talepte bulunmasına rağmen, kadro sayısının yeterli olmaması nedeniyle atanamayan, süresi içerisinde göreve başlamayan veya vazgeçen personel hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle başasistanlıkta 9 yılını dolduran personel, ek madde I' in son fıkrasındaki hükümlere göre fiilen bir yıl uzman tabiplik yaptıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız 3 yıllığına başasistanlık kadrosuna atanabilirler.'
'Geçici Madde 4-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte başasistan olarak atanma işlemleri tamamlanmış, fakat tebligat işlemi yapılamayan personel fiilen 1 yıl uzman tabip olarak görev yapma şartı aranmaksızın başasistanlık görevlerine başlatılırlar.' 
Yürürlük
Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
lk Sayfa nceki Sayfa12Sonraki Sayfa Son Sayfa
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik > ( Rega Tarihi: 21/10/2005 - Rega Sayısı: 25973 )
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik > ( Rega Tarihi: 25/03/2005 - Rega Sayısı: 25766 )
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik > ( Rega Tarihi: 08/05/2004 - Rega Sayısı: 25456 )
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik > ( Rega Tarihi: 04/05/2002 - Rega Sayısı: 24745 )
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik > ( Rega Tarihi: 09/02/2001 - Rega Sayısı: 24313 )