Hukuki Mevzuat
Güncel Hukuk Sitesi
  ANASAYFA   ÜYE OL   ÜYELİK UZAT   İLETİŞİM  

Hukuki Mevzuat - www.hukukimevzuat.com
Yönetmelik Adı:BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİSLERİNİN YAPIMI VE İŞLETİLMESİNE DAİR TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE YÖNETMELİĞİ
Kurum Adı:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Rega Tarihi:6 Ocak 2011 Perşembe
Rega Sayısı:27807
Son Gncelleme:10 Aralık 2011 Cumartesi , 11:24:34
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Çevre: Canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı,
ç) Depolama: Günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak ve doğal gaz temininin azalması veya durması ile meydana gelen doğal gaz açığını gidermek amacıyla doğal gazın, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya gaz olarak depolanmasını veya ham petrolün tanklarda depolanmasını,
d) Depolama tesisi: Üretimde yararlanılan tesisler hariç olmak üzere, bir tüzel kişinin mülkiyet veya işletmesinde bulunan ve doğal gazı, LNG veya gaz olarak depolamaya mahsus tesisi veya ham petrolün tanklarda depolanmasına dair tesisi,
e) Doğal gaz: Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar ile bu gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuş, sıvılaştırılmış petrol gazı - LPG hariç diğer hallerini,
f) Dış sınır: Bu Yönetmelikte bahsedilen bölge veya tesislerin etrafında bulunan çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engelle belirlenen sınırı, herhangi bir engelin bulunmadığı durumlarda ise; kamulaştırma yapılmış yerlerde kamulaştırma sınırını, kamulaştırma yapılmamış yerlerde kadastro parsel sınırını, kadastro yapılmamış yerlerde ise, yapıların en dış noktalarının birleştirilmesi ile elde edilecek sınırı,
g) Emniyet şeridi: Boru hattı güzergâhı boyunca tanımlanan emniyet mesafesini içeren alanı,
ğ) Emniyet (yaklaşım) mesafesi: Yeraltı veya yerüstü boru hatları tesisleri için BOTAŞ adına kamulaştırılmış ve irtifak hakkı olarak tescil edilmiş güzergâh sınırına, üçüncü şahısların planlayıp yapmak istediği kalıcı tesislerin asgari uzaklık mesafesini,
h) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ı) Güzergâh (mecra) şeridi: Petrol ve doğal gaz taşımacılığında kullanılan çeşitli çaplardaki çelik malzemeden yapılan boruların, yeraltı veya yer üstünden geçtiği ve BOTAŞ adına kamulaştırılmış, ilgili kurumdan izin alınmış veya tescil edilmiş kesintisiz arazi koridorunu,
i) Ham petrol: Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,
j) İletim: Üretime mahsus toplama hatları ve dağıtım şebekeleri haricindeki gaz boru hattı şebekesi veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıma vasıtalarıyla gerçekleştirilen doğal gaz naklini ve ham petrolün çelik boru hatları ile taşınmasını,
k) İrtifak hakkı: Kamulaştırılmasına karar verilen güzergâh alanından yararlanma veya bu alanı kullanma yetkisini,
l) Geçici irtifak şeridi: Sadece boru hattı ve tesislerinin inşaatı süresince sınırlı olarak kullanılmak ve iş bitiminde eski haline getirilmek üzere terk edilecek irtifak hakkı tesis edilmiş arazi şeridini,
m) Kamulaştırma: Devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararı için gerekli olan özel kişilere ait taşınmaz malların ve kaynakların, kanunla gösterilen esas ve usullere göre yetkili organlarca verilen karar uyarınca ve parası ödenmek suretiyle mülkiyetinin alınması veya mal üzerinde irtifak kurulması işlemini,
n) Kamulaştırma şeridi: Boru hattı güzergâhında, boru hattının inşaası ve işletmesinin sağlanması amacıyla kamulaştırılan alanı,
o) Kalite uygunluk belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı): Türk standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartları, benzeri Türk standartları, diğer ülkelerin milli standartları ve teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgeyi,
ö) Kamu yararı kararı: 4/11/1983 tarihli ve 2492 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci maddesinde sayılan kamu idareleri ve kamu tüzel kişilerince verilen bir taşınmazın kamulaştırılması gerekliliğini tespit eden kararı,
p) Lisans: Tüzel kişilere doğal gaz ve ham petrol piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için Kanun uyarınca EPDK tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini,
r) Mülkiyet hakkı: Kamulaştırılmasına karar verilen güzergâh alanı üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisini,
s) Özel güvenlik bölgeleri: 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kamu ve özel kuruluşlara ait stratejik değeri haiz her türlü yer ve tesislerin dış sınırlarından itibaren en fazla 400 metreye kadar geçen noktaların birleştirilmesiyle ve Bakanlar Kurulu kararına istinaden tespit edilen alanları,
ş) Prosedür: TS EN ISO 9001; BOTAŞ Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001; BOTAŞ Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001; BOTAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi prosedürlerini,
t) Sertifika: Doğal gaz faaliyeti yapan tüzel kişilerin sistemde yer alacak tesislerinin tasarımı, yapımı, revizyonu, bakımı, onarımı, kontrolü, müşavirliği ve benzeri hizmetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterliliğini gösteren ve EPDK tarafından verilen izni,
u) Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi: Doğal gazın sıvı olarak taşınması ve depolanması amacıyla sıvılaştırılması, boşaltılması, depolanması ve tekrar gaz haline getirilmesi için kullanılan tesisleri,
ü) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri ve bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,
v) Tesis: Doğal gazın sıvılaştırılması, gazlaştırılması, zenginleştirilmesi, arındırılması, iletilmesi, depolanması ve dağıtılması ile ilgili kullanılan tüm boru hatları, ekipman, tesisat, bina ve nakliye vasıtalarını ve ham petrol boru hatları ve buna bağlı ekipman, depolama tanklı, bina ve tesisatı,
y) Tipik çizim: Boru hatları ve tesislerinin inşaatı ve güvenli işletimi için teknik standartlar ve prosedürler göz önüne alınarak BOTAŞ mühendislik birimleri tarafından hazırlanan teknik çizimleri,
ifade ederler.
İKİNCİ BÖLÜM Boru Hattı Tesislerinde Uygulanacak Mevzuat ve Yükümlülükler, Mecra ve Güvenlik Şeridi Özel Geçiş Kuralları, Özel Güvenlik Bölgesi Kapsamına Alınma, Güzergâh Seçimi ve Güvenli İşletim
Ham petrol boru hattı tesislerinde mecra ve emniyet şeridi, işaret levhaları ve hat vanaları
MADDE 6
(1) BOTAŞ ham petrol boru hatları ve tesisleri çevresindeki planlama ve imar uygulama çalışmalarında uyulması gereken koşullar ve teknik emniyet kriterleri olarak; 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uyulacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik ile 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile bu konuyla ilgili teknik standardlar ve BOTAŞ tipik çizimleri uygulanır.
(2) Ham petrol boru hattı tesislerinde de, doğal gaz dağıtım hatlarının ve donanımlarının tanınması ve yerlerinin belirlenmesi için kullanılan işaret levhalarının aynısı kullanılır. Bunların ölçülendirilmesi ve yazılmasında ek - 2’de yer alan BOT-TYP-PL - 65 - 1/2 - Rev.2 - 02/07/2009 ve ek- 3’de yer alan BOT-TYP-PL - 65 - 2/2 - Rev. 2 - 02/07/2009 numaralı BOTAŞ tipik çizimleri dikkate alınır. Ayrıca, diğer detaylar için TS 10874 standardından yararlanılır. Ancak, bazı boru hatlarının gizlenmesine karar verilebilir. Bu takdirde gizli işaretleme metodları uygulanır.
(3) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre yeni boru hattı güzergâhları içme ve kullanma suyu havzası sınırları dışından geçirilir.
(4) Ham petrol boru hattı üzerinde bulunan bütün hat vanalarının uzaktan kumandalı olması zorunludur. Ayrıca, deniz, göl, nehir, su havzası, milli park, baraj gibi çevre kirlenmesi ve ekolojik denge bakımından hassas alanların yakınından veya üzerinden zorunlu hallerde hat geçmesi durumunda, geçişlerin giriş ve çıkış noktaları ile diğer uygun yerlere uzaktan kumandalı hat vanaları yerleştirilir.
(5) Ham petrol boru hatlarının ve tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı ve işletilmesinin yapılabilmesi için gerekli güzergâh şeridi ek - 4’de yer alan BOT-TYP-PL - 0010 - 1/1 - Rev. 2 - 02/7/2009 ve ham petrol boru hattı kanalı ile toprak geri doldurma ebatları ise; ek - 5’de yer alan BOT-TYP-PL - 0015 - 1/1 - Rev. 2 - 02/07/2009 numaralı BOTAŞ tipik çizimleri ile ek - 8 ve ek - 9’da yer alan tablolar dikkate alınarak belirlenir.
(6) Boru hattı güzergâhının geçtiği arazinin deniz, göl, nehir, su havzası, milli park, baraj, yoğun sanayi ve ticari kuruluşlar tarafından çevrili olması, topoğrafik ve jeolojik yapının müsait olmadığı, fay hatları ve heyelan bölgelerinin yer seçimini zorlaştırdığı, hâlihazırdaki mevcut boru hatları, enerji bölgeleri ve teknik alt yapı tesislerinin konumlarının getireceği engeller nedeni ile yukarıda yer alan emniyet mesafelerinin daraltılmasına BOTAŞ tarafından izin verilebilir. Söz konusu bölge ile ilgili risk analizi yaptırılır ve mevcut riski artırmayacak tedbirler alınır. Ancak, emniyet mesafesinin daraltılması talebinde bulunan kişi veya kuruluş tarafından hazırlanacak projenin BOTAŞ tarafından onaylanması ve bu projenin BOTAŞ gözetiminde yapılması, bu ve benzeri teknik tedbirlerden doğacak masrafı ödemeyi taahhüt etmesi şarttır.
Doğal gaz boru hattı tesislerinde mecra ve emniyet şeridi, işaret levhaları ve hat vanaları
MADDE 7
(1) BOTAŞ doğal gaz boru hatları ve tesisleri çevresindeki planlama ve imar uygulama çalışmalarında uyulması gereken koşullar ve teknik emniyet kriterleri aşağıda yer almaktadır.
a) Kamulaştırılarak BOTAŞ adına sınırlı ayni hak tesis edilmiş olan güzergâh şeridi üzerinde yapılaşmaya izin verilmez.
b) Boru hatlarının yerleşim alanlarına olan emniyet mesafesi:
1) Yeni inşaatı yapılan boru hatlarının güzergâh çalışmaları yapılırken, normal şartlarda mücavir alanların dışındaki sahalarda yerleşim bölgelerine ve konutlara en yakın mesafeler konusunda ANSI/ASME B31.8 ve/veya ANSI/ASME B31.4 standartlarında düzenlemeler bulunmadığından teknik güvenliğin artırılması amacıyla bu konularda uluslararası alanda tecrübe sahibi boru hatları işletmecileri ve BS 8010 tarafından kabul gören kurallar esas alınır. Buna göre, boru aksından itibaren en yakın emniyet mesafesi şu formüle göre belirlenir:
Boru hatları tasarım faktörü 0,40 ile 0,72 arasında veya 0,72’ye eşit ise;
d = Q . [ (D ² / 32.000) + (D / 160) + 11 ] . [ (P / 32) + 1,4 ]
Boru hatları tasarım faktörü 0,40 ve bu değerden düşük ise:
d = Q . [0,7 - (t / 21) ] . [ P + 82 ]
d: Mesafe (metre).
D: Boru çapı (mm); eğer boru hattı çapı 150 mm’den küçük ise, D değeri 150 mm alınır.
t : Boru et kalınlığı (mm); eğer boru et kalınlığı 9,5 mm’den küçük ise, t değeri 9,5 mm alınabilir. Eğer boru et kalınlığı 13,5 mm’den büyük ise, t değeri 13,5 mm alınır.
P: Boru hattı müsaade edilebilir en yüksek işletme basıncı (bar); 20 bar’dan daha düşük basınçta işletilen boru hatları için P değeri 20 bar alınır.
Q: Akışkan faktörü (doğal gaz için 0,50)
Yukarıda belirtilen yöntem sadece planlama/rehber amacıyla kullanılır. Bu yöntem, sayısal risk analizleri yerine geçemez.
2) Bu emniyet mesafeleri, işletme basıncına, boru et kalınlığına, boru çapına, akışkanın cinsine göre (doğal gaz) ve tasarım faktörüne göre değişiklik gösterir:
Uygulama 1 - (0,4 ‹ Tasarım Faktörü ≤ 0,72): Boru çapı 36 inç (914,4 mm), boru et kalınlığından bağımsız olarak maksimum müsaade edilebilir işletme basıncı 75 bar ise; emniyet mesafesi seksen (80) metredir. Bu emniyet mesafeleri diğer boru çapları için ek - 6’daki tabloda gösterildiği gibidir.
Uygulama 2 - (Tasarım Faktörü ≤ 0,40): Boru çapı 40 inç (1016 mm) boru et kalınlığı 11,90 mm (standart) ve işletme basıncı 75 bar ise; emniyet mesafesi boru aksından itibaren sağ ve sol ayrı ayrı olarak onbir (11) metredir. Bu emniyet mesafeleri diğer boru çapları için standart boru et kalınlığına bağlı olarak ek - 7’deki tabloda gösterildiği gibidir.
(2) Ek - 6 ve ek - 7 de belirtilen boru et kalınlıkları örnek olarak kullanılmış olup, boru hatlarının geçtiği güzergâhlarda bulunan mevcut şartlar, nüfus yoğunluğu veya bina sayısı, geçişler gibi hususlar dikkate alınarak, geçerli standart (ANSI/ASME B31.8) bazında güzergâh sınıflandırılması yapıldıktan sonra tasarım faktörleri tespit edilerek, buna mukabil olarak döşenen boru hatlarında kullanılacak boruların et kalınlıkları bu mevcut şartlara uygun olarak hesaplanır. Ancak, asgari emniyet mesafesinin bu Yönetmelikte belirlenen güzergah şeridinden dar olması halinde, emniyet mesafesi olarak güzergah şeridi dikkate alınır.
(3) Şehir içi mevcut hatların konumu ve korunması BOTAŞ’a ait mevcut kamulaştırma alanı ile sınırlıdır. Ancak, kamulaştırma yapılamayan yol, yeşil alan gibi arazilerde hat imar planına ve kadastro paftasına işlenerek korunur.
(4) Sonradan imara açılan bölgelerde BOTAŞ’a ait boru hatlarının güzergâhları, imarı uygulayan belediyenin imar planlarına işlettirilerek cadde ortalarındaki refüjlerde, park ve yeşil alanlarda bırakılması sağlanır ve bu tesisler belediye tarafından alt yapı emniyet mesafeleri mevzuatınca korunur.
(5) Doğal gaz boru hattı yakınına; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı madde bulunduran, imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesisler en fazla ek - 6 ve ek - 7 de yer alan emniyet mesafeleri sınırına kadar yapılabilir. Ancak, akaryakıt istasyonları, LPG ve CNG istasyonlarının boru hattına yaklaşma mesafesi; boru aksı ile istasyonlarda bulunan yer altı ve yer üstü tankları, dispenserler veya tehlikeli maddenin bulunduğu ekipmanlar arasındaki mesafe 50 metreden aşağı olamaz. İstasyon üzerindeki diğer idari ve sosyal tesislere olması gereken mesafe bu maddenin 7 nci fıkrasına göre hesaplanır. Bu konuda ayrıca TS 12820 ve TS 11939 sayılı Akaryakıt İstasyonları ile ilgili standartlar ile 2565 sayılı Kanun ve Askeri Yasak Bölgeler ve Özel Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(6) Doğal gaz boru hatlarının ve tesislerinin inşaatının yapılabilmesi için gerekli geçici güzergâh şeridi ek - 4’te yer alan BOT-TYP-PL - 0010 - 1/1 - Rev. 2 - 02/07/2009 tipik çizimindeki veriler ve ek - 8 dikkate alınarak belirlenir. Geçici güzergâh şeridi; orman, koruma statüsü olan alan, tarımsal araziler ve diğer tüm sahalarda BOTAŞ’a ait olan boru hattının inşaatı aşamasında ilgili mevzuatına göre geçici irtifak hakkı tesis edilen çalışma şerididir.
(7) İşletme aşamasında ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmalarında sürekli olarak kullanılmak üzere daimi irtifak hakkı veya mülkiyet hakkı alınan şeridin genişliği boru aksının akış yönünde sağ ve sol tarafı eşit genişlikte tutulur. Sürekli olarak kullanılan güzergah şeridinin genişliği ek - 4’te yer alan (BOT-TYP-PL - 0010 - 1/1 - Rev.2 - 2/7/2009) numaralı tipik çizimde gösterilen ‘’A’’ genişliğinin iki katıdır. Ek - 8’deki güzergâh şeridinin azami mi yoksa asgari mi (azaltılmış) genişlikte olacağına detay mühendislik aşamasında saha şartları dikkate alınarak karar verilir.
(8) Buna göre yüksek basınçlı ana iletim doğal gaz boru hatları için tarımsal arazi ve orman arazilerinde sonradan yapılaşmaya açılacak kısımlarda yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmamak veya depolamamak koşulu ile bina yaklaşım emniyet mesafeleri;
Çapa göre sol ve sağ kalıcı güzergah şerit genişliği + - imar mevzuatına göre ön bahçe mesafesi (bina çekme mesafesi)
Formülüne göre hesaplanır.
Örnek hesaplama, 28” - 38” boru için; ek - 4’te yer alan (BOT-TYP-PL - 0010 - 1/1 - Rev. 2 - 02/07/2009) numaralı tipik çizimi ve ek - 8’e göre; tek katlı ve çok katlı binalar için şöyledir:
SOL:
7,00 m + imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi SAĞ:
7,00 m + imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi Yukarıdaki örnekte; 7 metrelik mesafe ek - 4’te yer alan (BOT-TYP-PL - 0010 - 1/1 - Rev. 2 - 02/07/2009) numaralı tipik çiziminde gösterilen boru çapı 28” - 38” olan borulardaki ‘’A’’ mesafesidir. İmar mevzuatına göre bina çekme mesafesi ise; belediyenin imar mevzuatı ve uygulama imar planı gereği bina yaklaşım veya çekme mesafesi olarak tanımlanan parsel sınırı ile yapı arasındaki mesafedir. 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre; binaların ön bahçe mesafesi en az 5 metre olup, yan bahçe mesafesi dört kata kadar 3 metredir. Artan her kat için bu miktarlara yarım metre ilave edilir. Ancak, ticari yapılarda ön bahçe mesafesi sıfıra kadar düşebilir.
(9) Boru hattı kanalı ile toprak geri doldurma ebatları ise ek- 5’te yer alan (BOT-TYP-PL - 0015 - 1/1 - Rev. 2 - 02/07/2009) numaralı BOTAŞ tipik çizimlerinde yer alan ek - 9’daki ölçüler dikkate alınarak belirlenir.
(10) Doğal gaz boru hatlarına ait tesislerin vana, pig, kompresör, RM/A ve RM/B istasyonları gibi yakınından geçen diğer altyapı tesisleri ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı yakıcı, aşındırıcı madde bulunduran, imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesisler için uyulması gereken emniyet mesafeleri ek - 10’da yer alan tabloda belirtilmiştir. Tesislerin dış sınırı referans alınarak belirlenen bu mesafeler BOTAŞ’ın öngördüğü önlemler, çevresel yoğunluk ve risk yaratma olasılığı dikkate alınarak yarısına kadar azaltılabilir. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan tesislerde bu emniyet mesafelerine uyulmamış ise; söz konusu tesislerin etrafı çevrilerek beton duvar, tel çit ve bunun gibi tehlikeyi ortadan kaldıracak şekilde gerekli emniyet tedbirleri alınır. Bu konuda ayrıca 8 inci madde hükümleri dikkate alınır.
(11) Doğal gaz boru hatları güzergâhlarında yapılabilecek her türlü dinamit patlatmalarının doğal gaz boru hattına olan emniyet mesafesi 200 metreden az olmamak üzere; (m >k √q ) formülüne göre hesap edilir. Buna göre 50 kg dinamite eşdeğer bir patlamanın boru hatlarına asgari uzaklık mesafesinin bu formüle göre m >50√50 (q=kg) asgari 350 metre olur. Patlama veya beton kazık çakma ve benzeri vibrasyon yaratan faaliyetlerin boru hattına ve tesislerine etkisi, enine ve boyuna gerilmeler BOTAŞ tarafından rezonans titreşim ölçümleri yaptırılarak bulunur. Bu konu ile ilgili diğer hesaplamalarda TS EN 1594 standardı geçerlidir.
(12) Doğal gaz boru hatlarının deniz içerisinden geçen kısımlarında boru hattının 400 metre sağ ve 400 metre sol tarafında gemilerin demirlemesine, her türlü balık avcılığı yapılmasına, deniz dibinde her türlü araştırma yapılmasına, denizden veya kıyıdan kum alınmasına, deniz ve göl tabanlarının doğal yapısında değişiklik yapılmasına, gemi trafiğine açık her türlü iskele ve benzeri tesis yapılmasına ve yük boşaltılmasına müsaade edilmemesi konusunda Denizcilik Müsteşarlığının görüşü alınır.
(13) Boru hattının geçtiği akarsularda, boru hattına 400 metre mesafe içinde kum alınması, kum ocağı açılması ve akarsu tabanlarının doğal yapısında değişiklik yapılmasına müsaade edilmez.
(14) Doğal gaz boru hatlarının paralel olarak aynı güzergâh şeridi içerisinde döşenmesi halinde hatların aksları arasındaki asgari mesafeler ek - 11’de yer alan tabloda yer alır.
(15) Yeni doğal gaz boru hattının daha önceden yer altına döşeli boru hattı, kanal, kanalizasyon ve yol gibi tesislere paralel asgari uzaklığı (yol ve açık kanalların şev bitiminden itibaren) BOTAŞ’a ait veya onun kontrolündeki SCADA yer altı kabloları hariç ek - 12’de yer alan tabloda belirtildiği gibidir.
(16) Kamulaştırma şeridi üzerinde yeşil alan, bina niteliği taşımayan açık tesis projeleri BOTAŞ tarafından uygun bulunmasından sonra gerçekleştirilebilir. Bu konuda yapılacak protokollerde BOTAŞ bakım ekiplerinin işletme aşamasında her zaman boru hattı bakım, onarım ve kontrol için düzenleme sahalarına gireceği göz önünde bulundurulur.
(17) Ağaç cinsleri ve boru hattına yaklaşma mesafeleri BOTAŞ tarafından onaylanmak koşulu ile, ekin ve benzeri tarımsal faaliyetler kamulaştırma şeridi üzerinde yer alabilir. Boru hattının geçtiği tarımsal alanlarda anız yakılmasına müsaade edilmez.
(18) Doğal gaz boru hatlarının ve donanımlarının tanınması ve yerlerinin belirlenmesi için işaret levhaları kullanılır ve bunların ölçülendirilmesi ile yazılmasında ek - 2’de yer alan (BOT-TYP-PL - 0065 - 1/2 - Rev. 2 - 02/07/2009) ve ek - 3’te yer alan (BOT-TYP-PL - 0065 - 2/2 - Rev.2 - 02/07/2009) numaralı BOTAŞ tipik çizimlerinde belirtilen hususlar dikkate alınır. Ayrıca, diğer detaylar için TS 10874 standardından yararlanılır. Ancak, bazı boru hatlarının gizlenmesine karar verilebilir. Bu takdirde gizli işaretleme metodları uygulanır.
(19) Doğal gaz boru hattı üzerinde bulunan bütün hat vanalarının ek - 13’ te yer alan (BOT-TYP-PL - 0110R - 1/2. Rev.2 - 02/07/2009) ve ek - 14’te yer alan (BOT-TYP-PL - 0110R - 2/2,Rev.2 - 02/07/2009) numaralı BOTAŞ tipik çizimlerinde gösterildiği gibi uzaktan kumandalı olması gerekir.
(20) Doğal gaz boru hatları emniyet şeridi içinde; boru hattı aksından itibaren; 30 metre uzaklığa kadar elle kazı dışında hafriyat ve sondaj BOTAŞ’tan izin alınmaksızın yapılamaz.
(21) Yukarıda yer alan emniyet mesafelerinin, boru hattı güzergâhının geçtiği arazinin deniz, göl, nehir, su havzası, milli park, baraj, yoğun sanayi ve ticari kuruluşlar tarafından çevrili olması, topoğrafik ve jeolojik yapının müsait olmaması, fay hatları ve heyelan bölgelerinin yer seçimini zorlaştırması, hâlihazırdaki mevcut boru hatları, enerji bölgeleri ve teknik alt yapı tesislerinin konumlarının getireceği engeller nedeni ile daraltılmasına BOTAŞ tarafından izin verilebilir. Ancak, emniyet mesafesinin daraltılması talebinde bulunan kişi veya kuruluş tarafından hazırlanacak projenin BOTAŞ tarafından onaylanması ve bu projenin BOTAŞ gözetiminde yapılması, bu ve benzeri teknik tedbirlerden doğacak masrafı ödemeyi taahhüt etmesi şarttır.